Logo

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad

Unvan

Telefon

E-Posta

Ömer Faruk OKUMUŞ

Daire Başkanı

(312) 203-1388

ofaruk.okumus@uab.gov.tr

Nermin Barlas

Şube Müdürü

(312) 203-1380

nermin.barlas@uab.gov.tr

Nevruz ÖNCEL BİNBİR

Şube Müdürü V.

(312) 203-1351

nevruz.obinbir@uab.gov.tr

Huriye ÜNÜVAR

Şef

(312) 203-1305

huriye.unuvar@uab.gov.tr

Metin AKBOZ

Teknisyen

(312) 203-1363

metin.akboz@uab.gov.tr

Görevleri

a) Başkanlık personelinin özlük hakları, izin, hastalık izni gibi konuları Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

b) Başkanlığın hizmet ve görevleri ile ilgili her türlü yazışma ve kayıtların evrak akış sistemi içinde yürütülmesini sağlamak,

c) Başkanlık genel kullanımında olan katlardaki bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinalarının işler halde tutulması için gerekli tedbirleri almak, sarf malzemesi ihtiyacını karşılamak,

d) Başkanlık bünyesindeki Daire Başkanlıklarından gelen eğitim taleplerinin değerlendirilmesi ve Başkanlık tarafından uygun görülen eğitimlerin verilmesi için gerekli süreçleri yürütmek,

e) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

f) Başkanlık maaş-tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,

g) Başkanlığın mal ve hizmet alımlarına ilişkin gider tahakkuk işlemlerini yapmak,

h) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) güncelleme çalışmalarını ve Kayıtlı Elektronik Posta Adreslerini (KEP) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi sayfasına tanımlamak,

i) Bakanlık kuruluşlarının yapmış olduğu ihalelerden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale yasaklaması gerektiren durumlarda yasaklama kararı için Bakanlık Makam Oluru almak,

j) Başkanlık bünyesindeki Daire Başkanlıklarından gelen mal ve hizmet satın alma taleplerinin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri yürütmek,

k) Başkanlık bünyesindeki Daire Başkanlıklarınca saklanması gereken evrak ve dokümanların arşivlenmesi işlerini yürütmek,

l) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

m) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Birim Yönergesi

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Birimleri ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının, birimlerin ve bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 19/04/2021 tarihli ve 23591 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olan Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)    Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b)   Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,

c)    Başkanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ç)    Birim: Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı birimlerini,

d)   Birim Personeli: Birimde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan istihdam şekillerinde çalışanlar ile birimlerde görevli diğer personeli,

e)    Birim Sorumlusu: Daire Başkanı tarafından birimini koordine etmekle görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personeli,

f)    Daire Başkanı: Yönetim Hizmetleri Daire Başkanını,

g)   Daire Başkanlığı: Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığını,

ğ)   Daire Başkanlıkları: Başkana bağlı dokuz Daire Başkanlığını,

h)   İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ı)     Uygulama Kurulu: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun sağlıklı biçimde uygulanması için gereken koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlık Makamının 12/11/2019 tarih ve 85303 sayılı Olurları ile teşkil edilen “6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uygulama Kurulu”nu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri, Birimleri ve Birimlerin Görevleri

 

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı görevleri

Madde 5- (1) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Başkanlık personelinin özlük hakları, izin, hastalık izni gibi konuları Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

b)   Başkanlığın hizmet ve görevleri ile ilgili her türlü yazışma ve kayıtların evrak akış sistemi içinde yürütülmesini sağlamak,

c)    Başkanlık personelinin tamamının ortak kullanımında olan ağ yazıcılarının işler halde tutulması için gerekli tedbirleri almak,

ç)    Başkanlık birimlerinden gelen eğitim taleplerinin toplanması ve Başkanlık tarafından uygun görülen eğitimlerin verilmesi için gerekli idari süreçleri yürütmek

d)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

e)    Başkanlık personelinin maaş tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,

f)    Başkanlığın mal ve hizmet alımlarına ilişkin gider tahakkuk işlemlerini yapmak,

g)   Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) güncelleme çalışmalarını ve Kayıtlı Elektronik Posta Adreslerini (KEP) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi sayfasına tanımlamak,

ğ)   Bakanlık kuruluşlarının yapmış olduğu ihalelerden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale yasaklaması gerektiren durumlarda yasaklama kararı için Bakanlık Makam Oluru almak,

h)   Başkanlık bünyesindeki birimlerce saklanması gereken evrak ve dokümanların arşivlenmesi işlerini yürütmek,

ı)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

i)     Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Birimleri

Madde 6- (1) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, Daire Başkanı ile Daire Başkanına bağlı;

a)    Personel ve İdari İşler Birimi

b)   Tahakkuk ve Mali İşler Birimi

c)    KVKK Koordinasyon Birimi

teşkilatından oluşur. Gerektiğinde Daire Başkanı tarafından teşkilat yapısında değişiklik yapılabilir.

 

Personel ve İdari İşler Biriminin görevleri

Madde 7- (1) Personel ve İdari İşler Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Başkanlık personelinin tayin, atama, geçici görevlendirme, emeklilik, askerlik, disiplin vb. özlük hakları işlemlerine ilişkin belgelerin hazırlanması, yazışmalarının yapılması ve ilgili kurum/kuruluşlara gönderilmesi işlemlerini koordine etmek,  

b)   Başkanlık personelinin izin (yıllık, doğum, mazeret, hastalık, aylıksız izin), pasaport, personel kimlik kartı, mal beyanı bildirimi vb. işlerini yürütmek,

c)    İlgili mevzuat çerçevesinde, Başkanlık personelinin atama ve kadro talepleri veya yer değişikliği ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

ç)    Başkanlık personelinin özlük dosyalarının tutulması ve arşivlenmesini sağlamak,

d)   Başkanlığın hizmet ve görevleri ile ilgili her türlü yazışma ve kayıtların evrak akış sistemi içinde yürütülmesini sağlamak,

e)    Birim görev alanı ile ilgili mevzuat taslaklarını hazırlayarak görüş ve önerilerde bulunmak,

f)    Başkanlık personelinin e-imza başvuru ve sim kart temin işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

g)   Personel Genel Müdürlüğünce talep edilen eğitimler için Daire Başkanlıklarından taleplerin toplanması ve Başkanlık tarafından uygun görülen eğitimlerin verilmesi için gerekli idari süreçleri yürütmek,

ğ)   Aday memurların eğitim, sınav ve asaletlerinin tasdik işlemleri ile Başkanlık Uzman Yardımcılarının tezleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

h)    Birimle ilgili eğitim programı, kurs ve seminerlere katılacak personelin işlemlerini gerçekleştirmek,

ı)     Başkanlıkta staj yapacak stajyer öğrencilerle ilgili olarak Daire Başkanlıkları ile koordine halinde staj çalışmalarının organize edilmesini sağlamak, stajyerler ile ilgili Personel Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli yazışmaları yapmak,

i)     Başkanlık personelinin tamamının ortak kullanımında olan ağ yazıcılarının işler halde tutulması için gerekli tedbirleri almak,

j)     Başkanlıkta iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işlemleri yapmak,

k)   Başkanlıkta göreve başlayan veya görevden ayrılan 5510 SK 4/C bendi kapsamında çalışan sigortalıların SGK’ya bildirilmesinin kontrolünü sağlamak,

l)     Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) güncelleme çalışmalarını ve Kayıtlı Elektronik Posta Adreslerini (KEP) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi sayfasına tanımlamak,

m) Bakanlık kuruluşlarının yapmış olduğu ihalelerden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale yasaklaması gerektiren durumlarda yasaklama kararı için Bakanlık Makam Oluru almak,

n)   Başkanın Geçici Görev Onayı için Bakanlık Makam Oluru almak,

o)   Başkanlık bünyesindeki birimlerce saklanması gereken evrak ve dokümanların arşivlenmesi işlerini yürütmek,

ö)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

p)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

r)    Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Tahakkuk ve Mali İşler Biriminin görevleri

Madde 8- (1) Tahakkuk ve Mali İşler Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Başkanlık personelinin maaş, ek ödeme tahakkuk, vekalet aylıkları, arazi tazminatı, doğum yardımı ve ölüm yardımı ödemelerine ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek,

b)   Kadro karşılığı sözleşmeli personelin ikramiye ve teşvik ödemelerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

c)    Başkanlığa ait mal ve hizmet alımı, telefon, yolluk gibi gider tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ç)    Başkanlık personelinin icra dosyalarının takibini ve yazışmalarını yapmak,

d)   Memur sendikaları ile ilgili üyelik işlemlerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

e)    Başkanlık personelinin emekli keseneklerini SGK’ya bildirmek,

f)    Görev alanı ile ilgili mevzuat duyurularının yazışmalarını yapmak,

g)   GSM telefon, faks ve abonelik işlemlerinin takip etmek,

ğ)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

h)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ı)     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

KVKK Koordinasyon Biriminin görevleri

Madde 9- (1) KVKK Koordinasyon Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bakanlık ve ilgili kişilerle gerekli yazışmaları yürütmek, 

b)   İlgili kişilerin Kanunun uygulanmasıyla ilgili Bakanlığa ilettiği taleplerin süresi içerisinde ilgili birimlerce cevaplandırılarak sonlandırılması faaliyetlerini yürütmek,

c)    Uygulama Kurulu’nun sekretarya görevini yürütmek,

ç)    Uygulama Kurulu’nda alınan kararların uygun koşullarda fiziki olarak saklanmasını sağlamak ve bu konuda idari ve teknik tedbirleri almak,

d)   Uygulama Kurulu tarafından alınan kararlar hakkında Bakanlık birimlerini en kısa sürede ve yazılı olarak bilgilendirilmesi faaliyetlerini yürütmek,

e)    Başkanlıkta, 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, bu hususta gerekli tedbirleri almak,

f)    Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

g)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ğ)   Uygulama Kurulu ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı, Birim Sorumluları ile Personelin Görev ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanının görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Daire Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı, Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinden Başkana karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur.

b)   Daire Başkanlığının yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek; yetkilerini yerinde, zamanında ve gereğince kullanmak,

c)    Daire Başkanlıkları ile gerekli koordinasyon ve iş birliğini temin etmek,

ç)    Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak,

d)   Birimlerinde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

e)    Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini konusunda talepte bulunmak,

f)    Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak,

g)   Sorumluluğu altındaki Birimler tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek,

ğ)   Bağlı personelin gerekli nitelikleri kazanması için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini sağlamak,

h)   Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını izlemek, denetlemek, mevzuatın gerektirdiği disiplin, izin, performans değerlendirmesi, çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı)     Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

i)     Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

j)     Birimlerinde kurulan iç kontrol sisteminin işleyişini, standartlarının uygulanmasını ve güncelliğini sağlamak,

k)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapılmasını sağlamak,

l)     İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

m) Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak, personelin uymasını sağlamak,

n)   Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

o)   Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında Başkana gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları yapmak,

ö)   Görev alanı ile ilgili olarak Başkan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim sorumlularının görev ve sorumlulukları

Madde 11- (1) Birim Sorumlularının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı tarafından verilen görevlerin eksiksiz olarak ve tam zamanında yapılmasını sağlamak,

b)   Başkanlığın işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hâkim olmak,

c)    Birimler arası koordinasyonu sağlamak ve düzenlenen toplantılara katılmak,

ç)    Birim personeli arasında koordinasyonu sağlamak ve onları yönlendirmek,

d)   Birimindeki yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek,

e)    Birimindeki personele ilişkin ilgili mevzuatın gerektirdiği izin, performans değerlendirmesi ve çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

f)    Birimindeki personelin mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve artırılması hususlarında gereken çabayı göstermek,

g)   Birimindeki iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınan veya alınması gereken tedbirler hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek,

ğ)   Biriminin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında teklif getirmek,

h)   Biriminin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuki, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri/değişimleri izlemek ve gerektiğinde Daire Başkanına bu hususlarda bilgi vermek ve maiyetindeki personelin bu hususlarda yetişmesini sağlamak,

ı)     İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,

i)     Birimindeki personelin çalışma istek ve azmini artırıcı tedbirleri almak,

j)     Çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Aynı kişi birden fazla birime birim sorumlusu olarak görevlendirebilir.

 

Personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 12– (1) Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Birim personeli; bağlı oldukları birime verilen görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Birim Sorumlusuna ve/veya Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur. Kariyer meslek grubu personeli doğrudan Daire Başkanına bağlı çalışır.

b)   Birimde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

c)    Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

ç)    Yerine getirmekle görevli oldukları iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak,

d)   Kurumun/Birimin faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak takip etmek,

e)    Mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hususlarında çaba göstermek,

f)    Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınması gereken tedbirler hakkında Birim Sorumlusunu ve Daire Başkanını bilgilendirmek,

g)   Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

ğ)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapmak,

h)   Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak,

ı)     Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında bir üst amirine teklif sunmak,

i)     Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

j)     Tutum ve davranışlarıyla çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı ve/veya Birim Sorumlusu tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Birim personeli; ilgili kişinin kişisel verilerine ancak, verilecek hizmetin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir, öğrendikleri kişisel verileri ilgili mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(3) İhtiyaç duyulması halinde bir personel birden fazla görevle ve/veya birimde görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İmza yetkisi

MADDE 13- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 16 ncı maddesi uyarınca çıkarılan Strateji Geliştirme Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin verdiği yetki çerçevesinde Başkan tarafından Daire Başkanına devredilmiş imza yetkisinin bir kısmını Daire Başkanı astlarına devredebilir. Bu husus çıkarılacak bir imza yetki talimatnamesi ile düzenlenir.

 

Görevlerde değişiklik

MADDE 14- (1) Daire Başkanı, birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, yayımlayacağı “personel görev dağılımı” ile belirlemeye ve gereği halinde personelin görev dağılımında ve/veya görev yerlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

Başkanlık Daire Başkanlıklarının Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına karşı yükümlülükleri 

MADDE 15- (1) Başkanlık Daire Başkanlıkları; Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının faaliyetlerinin mevzuat gereğince ve zamanında en iyi ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için, Daire Başkanlığı tarafından kendilerinden istenen bilgi, doküman vb. talepleri mevzuata uygun ve zamanında vermekle yükümlüdürler.

 

Yürürlük

Madde 16- (1) Bu Yönerge hükümleri Başkanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür.