Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Logo

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad

Unvan

Telefon

E-Posta

Ömer Faruk OKUMUŞ

Daire Başkanı

(312) 203-1388

ofaruk.okumus@uab.gov.tr

Nermin Barlas

Şube Müdürü

(312) 203-1380

nermin.barlas@uab.gov.tr

Nevruz ÖNCEL BİNBİR

Şube Müdürü V.

(312) 203-1351

nevruz.obinbir@uab.gov.tr

Huriye ÜNÜVAR

Şef

(312) 203-1305

huriye.unuvar@uab.gov.tr

Metin AKBOZ

Teknisyen

(312) 203-1363

metin.akboz@uab.gov.tr

Görevleri

a) Başkanlık personelinin özlük hakları, izin, hastalık izni gibi konuları Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

b) Başkanlığın hizmet ve görevleri ile ilgili her türlü yazışma ve kayıtların evrak akış sistemi içinde yürütülmesini sağlamak,

c) Başkanlık genel kullanımında olan katlardaki bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinalarının işler halde tutulması için gerekli tedbirleri almak, sarf malzemesi ihtiyacını karşılamak,

d) Başkanlık bünyesindeki Daire Başkanlıklarından gelen eğitim taleplerinin değerlendirilmesi ve Başkanlık tarafından uygun görülen eğitimlerin verilmesi için gerekli süreçleri yürütmek,

e) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

f) Başkanlık maaş-tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,

g) Başkanlığın mal ve hizmet alımlarına ilişkin gider tahakkuk işlemlerini yapmak,

h) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) güncelleme çalışmalarını ve Kayıtlı Elektronik Posta Adreslerini (KEP) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi sayfasına tanımlamak,

i) Bakanlık kuruluşlarının yapmış olduğu ihalelerden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale yasaklaması gerektiren durumlarda yasaklama kararı için Bakanlık Makam Oluru almak,

j) Başkanlık bünyesindeki Daire Başkanlıklarından gelen mal ve hizmet satın alma taleplerinin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri yürütmek,

k) Başkanlık bünyesindeki Daire Başkanlıklarınca saklanması gereken evrak ve dokümanların arşivlenmesi işlerini yürütmek,

l) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

m) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.