Logo

Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Musa YAZICI

Daire Başkanı

(312) 203-1374

musa.yazici@uab.gov.tr

Sema ÖNDER

Şube Müdürü V.

(312) 203-1354

sema.onder@uab.gov.tr

Buket ŞENGÜL

Şehir Plancısı

(312) 203-3868

buket.sengul@uab.gov.tr

İkra DURMUŞ

Şehir Plancısı

(312) 203-1000
Dahili:3449

ikra.durmus@uab.gov.tr

Halil KARA

Ulaştırma Mühendisi

(312) 203-1000
Dahili:3028

halil.kara@uab.gov.tr

Mehmet YAZICI

Hareketlilik Yönetimi
Birim Sorumlusu

(312) 203-1349

mehmet.yazici@uab.gov.tr

Fatih Furkan DOĞAN

İnşaat Mühendisi

(312) 203-3667

ffurkan.dogan@uab.gov.tr

Ayşe AŞKAR

Mühendis

ayse.askar@uab.gov.tr

Ali ORUÇ

Muhabir

(312) 203-3183

ali.oruc2@uab.gov.tr

Akif MOLLAOĞLU

Şef

(312) 203-2081

akif.mollaoglu@uab.gov.tr

Elife RAVANOĞLU

Uzman

(312) 203-1428

elife.ravanoglu@uab.gov.tr

Görevleri

a) Bakanlık, Bakanlık kuruluşları, STK'lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri Ulusal hareketlilik politikası ve stratejilerine uygun akıllı ulaşım teknolojilerini de gözeten projeleri üretmek, yürütmek ve bu projeler için AB ve diğer hibe programlarını takip ederek, gerekli görüldüğünde hizmet satın alınmasına yönelik çalışmaları yapmak,

b) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları, STK'lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri ile iş birliği içinde sürdürülebilir, çevreci, verimli, düşük emisyonlu ve emisyon üretmeyen ulaşım sistemlerini de (elektrikli ulaşım araçları, bisiklet, yaya vb.) içeren ulusal, bölgesel ve yerel hareketlilik politika ve stratejilerini belirlemek,

c) Yeni nesil ulaşım sistemlerinin uyumlaştırılma çalışmalarını (Ulusal Standartlarının oluşturulması, mevzuatlarının oluşturulması vb.) Bakanlık ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütmek,

ç) Ulusal Hareketlilik Koordinasyon Merkezinin kurulması ve faaliyetinin sürdürülmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 

d) Görev tanımı kapsamında yer alan yerel yönetimlerin ulaşım projelerinin ulusal düzeyde koordinasyonunu sağlayacak kurulları oluşturmak ve ulusal düzeyde yapılacak projelerle entegrasyonunu sağlamak, 

e) Dezavantajlı grupların, ulaştırma ve haberleşme altyapılarını kolay kullanabilmeleri ve bu hizmetlerden yeterli seviyede yararlanabilmeleri için Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve ilgili kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

f) Erişilebilir Ulaşım Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi politika belgesi çalışmalarını yürütmek, Bakanlığın bu konudaki uygulamalarını koordine ederek izlemek ve raporlamak, 

g) Erişilebilir Ulaşım ile ilgili Avrupa Birliği Projelerini yürütmek ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yürütülen çalışmalara katılmak,

ğ) Erişilebilir Ulaşım ile ilgili konularda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla koordineli olarak çalışmaları yürütmek,

h) Bakanlığın görev alanına giren ulaşım hizmetlerine yönelik denetim modelleri oluşturarak, bu modellere yönelik projeleri yürütmek,

ı) Ulaşım ekonomisine yönelik stratejik düzeyde analiz çalışmaları yapmak.

i) Bakanlık kuruluşlarının ilgili mevzuat uyarınca onaylanması gereken hizmet ücret tarifelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

j) Bakanlık kuruluşlarının uyguladıkları ücret tarifeleriyle ilgili istatistikleri toplamak, incelemek ve hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sisteminin kurulmasına yönelik olarak Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışma yapmak,

k) Bakanlık kuruluşları ile birlikte ulaşım hizmet standartlarını oluşturmak,

l) Bakanlık kuruluşlarındaki dezavantajlı grupları gözeten çalışmaları organize etmek,

m) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

n) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

o) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Birim Yönergesi

HAREKETLİLİK YÖNETİMİ VE ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığı Birimleri ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığının, birimlerin ve bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.


Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 19/04/2021 tarihli ve 23591 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olan Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)     Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b)    Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,

c)     Başkanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ç)     Birim: Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığı birimlerini,

d)    Birim Personeli: Birimde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan istihdam şekillerinde çalışanlar ile birimlerde görevli diğer personeli,

e)     Birim Sorumlusu: Daire Başkanı tarafından birimini koordine etmekle görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personeli,

f)     Daire Başkanı: Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanını,

g)    Daire Başkanlığı: Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığını,

ğ)    Daire Başkanlıkları: Başkana bağlı dokuz Daire Başkanlığını,

h)    İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığı Görevleri, Birimleri ve Birimlerin Görevleri

 

Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığı görevleri

Madde 5- (1) Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlık, Bakanlık kuruluşları, STK'lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri ile birlikte ulusal hareketlilik politikası ve stratejilerine uygun akıllı ulaşım teknolojilerini de gözeten projeleri üretmek, yürütmek ve bu projeler için AB ve diğer hibe programlarını takip ederek, gerekli görüldüğünde hizmet satın alınmasına yönelik çalışmaları yapmak,

b)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları, STK'lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri ile iş birliği içinde sürdürülebilir, çevreci, verimli, düşük emisyonlu ve emisyon üretmeyen ulaşım sistemlerini de (elektrikli ulaşım araçları, bisiklet, yaya vb.) içeren ulusal, bölgesel ve yerel hareketlilik politika ve stratejilerini belirlemek,

c)    Yeni nesil ulaşım sistemlerinin uyumlaştırma çalışmalarını (Ulusal Standartlarının oluşturulması, mevzuatlarının oluşturulması vb.) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları ile koordineli olarak yürütmek,

ç)    Ulusal Hareketlilik Koordinasyon Merkezinin kurulması ve faaliyetinin sürdürmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

d)   Görev tanımı kapsamında yer alan konularda yerel yönetimlerin ulaşım projelerinin ulusal düzeyde koordinasyonunu sağlayacak kurulları oluşturmak ve ulusal düzeyde yapılacak projelerle entegrasyonunu sağlamak,

e)    Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin, ulaştırma ve haberleşme altyapılarının kolay kullanabilmeleri ve bu hizmetlerden yeterli seviyede yararlanabilmeleri için Bakanlığın ilgili hizmet birimleri ve Bakanlık kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

f)    Erişebilir Ulaşım Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi politika belgesi çalışmalarını yürütmek, Bakanlığın bu konudaki uygulamalarını koordine ederek izlemek ve raporlamak,

g)   Erişebilir Ulaşım ile ilgili Avrupa Birliği Projelerini yürütmek ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yürütülen çalışmalara katılmak,

ğ)   Erişebilir Ulaşım ile ilgili konularda diğer Bakanlıklarla koordineli olarak çalışmalar yürütmek,

h)   Bakanlığın görev alanına giren ulaşım hizmetlerine yönelik denetim modelleri oluşturarak, bu modellere yönelik projeleri yürütmek,

ı)      Ulaşım ekonomisine yönelik stratejik düzeyde analiz çalışmaları yapmak,

i)     Bakanlık kuruluşlarının ilgili mevzuat uyarınca onaylanması gereken hizmet ücret tarifelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

j)     Bakanlık kuruluşlarının uyguladıkları ücret tarifeleriyle ilgili istatistikleri toplamak, incelemek ve hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sisteminin kurulmasına yönelik olarak Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışma yapmak,

k)   Bakanlık kuruluşları ile birlikte ulaşım hizmet standartlarını oluşturmak

l)     Bakanlık kuruluşlarında dezavantajlı grupları gözeten çalışmaları organize etmek,

m)  Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

n)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

o)   Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığı Birimleri

MADDE 6- (1) Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığı, Daire Başkanı ile Daire Başkanına bağlı;

a)    Hareketlilik Yönetimi Birimi

b)   Erişilebilir Ulaşım Birimi

c)    Ücret Tarifeleri Birimi

ç)    İdari İşler Birimi

teşkilatından oluşur. Gerektiğinde Daire Başkanı tarafından teşkilat yapısında değişiklik yapılabilir.


Hareketlilik Yönetimi Biriminin görevleri

MADDE 7- (1) Hareketlilik Yönetimi Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Ulusal Hareketlilik Koordinasyon Merkezinin kurulması ve faaliyetinin sürdürülmesine yönelik çalışmaları yapmak,

b)   Görev tanımı kapsamında yer alan konularda yerel yönetimlerin ulaşım projelerinin ulusal düzeyde koordinasyonunu sağlayacak kurulları oluşturmak ve ulusal düzeyde yapılacak projelerle entegrasyonunu sağlamak,

c)    Bakanlık, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları, STK'lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri ile iş birliği içinde Ulusal hareketlilik politikası ve stratejilerine uygun akıllı ulaşım teknolojilerini de gözeten projeleri üretmek, yürütmek ve bu projeler için AB ve diğer hibe programlarını takip ederek, gerekli görüldüğünde hizmet satın alınmasına yönelik çalışmaları yapmak,

ç)    Bakanlık, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları, STK'lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri ile iş birliği içinde sürdürülebilir, çevreci, verimli, düşük emisyonlu ve emisyon üretmeyen ulaşım sistemlerini de (elektrikli ulaşım araçları, bisiklet, yaya vb.) içeren ulusal, bölgesel ve yerel hareketlilik politika ve stratejilerini belirlemek,

d)   Yeni nesil ulaşım sistemlerinin uyumlaştırılma çalışmalarını (Ulusal Standartlarının oluşturulması, mevzuatlarının oluşturulması vb.) Bakanlık ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütmek,

e)    Geleceğin hareketlilik hizmetlerine ilişkin araştırmalar yapmak, politika belgeleri hazırlamak,

f)    Yurtiçi/yurtdışında gerçekleştirilen eğitimler ile ilgili bilgilendirme/farkındalık eğitimlerine katılmak,

g)   Projeler çerçevesinde eğitim planının gerçekleşmesi için gerekli hazırlıkları yapmak, eğitim ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek ve yapılan eğitimlerin sonuçlarını değerlendirmek,

ğ)   Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planında uygulanmasından sorumlu olunan eylemlerle ilgili yazışmaları yapmak, eylemlerin uygulanması takip etmek,

h)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

ı)     Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

i)     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Erişilebilir Ulaşım Biriminin görevleri

MADDE 8- (1) Erişilebilir Ulaşım Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin, ulaştırma ve haberleşme altyapılarını kolay kullanabilmeleri ve bu hizmetlerden yeterli seviyede yararlanabilmeleri için Bakanlığın ilgili hizmet birimleri ve ilgili kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

b)   Erişilebilir Ulaşım Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi politika belgesi çalışmalarını yürütmek, Bakanlığın bu konudaki uygulamalarını koordine ederek izlemek ve raporlamak,

c)    Erişilebilir ulaşım ile ilgili Avrupa Birliği Projelerini yürütmek ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yürütülen çalışmalara katılmak,

ç)    Erişilebilir ulaşım ile ilgili konularda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla koordineli olarak çalışmaları yürütmek,

d)   Projeler çerçevesinde eğitim planının gerçekleşmesi için gerekli hazırlıkları yapmak, eğitim ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek ve yapılan eğitimlerin sonuçlarını değerlendirmek,

e)    Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşımı ile ilgili düzenlenen ulusal/uluslararası toplantı, eğitim, çalıştay, kongre, seminer vb. etkinliklere katılımı planlamak,

f)    Yurtiçi/yurtdışında gerçekleştirilen erişilebilirlikle ilgili bilgilendirme/farkındalık eğitimlerine katılmak,

g)   Bakanlık kuruluşları ile birlikte erişilebilir ulaşım hizmet standartlarını oluşturmak,

ğ)   Bakanlık kuruluşlarındaki hareket kabiliyeti kısıtlı bireyleri gözeten çalışmaları organize etmek,

h)   Ulaşım ekonomisine yönelik stratejik düzeyde analiz çalışmaları yapmak,

ı)     Bakanlığın görev alanına giren ulaşım hizmetlerine yönelik denetim modelleri oluşturarak, bu modellere yönelik projeleri yürütmek,

i)     Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planında uygulanmasından sorumlu olunan eylemlerle ilgili yazışmaları yapmak, eylemlerin uygulanması takip etmek,

j)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

k)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

l)     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Ücret Tarifeleri Biriminin görevleri

MADDE 9- (1) Ücret Tarifeleri Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlık kuruluşlarının ilgili mevzuat uyarınca onaylanması gereken hizmet ücret tarifelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

b)   Özel olarak işletilen havaalanları, heliport vb. kuruluşların mevzuat uyarınca onaylanması gereken ücret tarifelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

c)    Bakanlık bünyesinde hizmet veren terminal/istasyon vb. yapılarda 3. taraflarca düzenlenecek etkinlikler için talep edilen ücret muafiyetine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç)    Bakanlık kuruluşlarının yıl içerisinde özel günler için düzenlediği ücretsiz taşıma taleplerinin gerekli onaylar alınarak Resmî Gazetede yayınlanmasını sağlamak,

d)   Bakanlık kuruluşlarının uyguladıkları ücret tarifeleriyle ilgili istatistikleri toplamak, incelemek ve hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sisteminin kurulmasına yönelik olarak Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışma yapmak,

e)    Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planında uygulanmasından sorumlu olunan eylemlerle ilgili yazışmaları yapmak, eylemlerin uygulanması takip etmek,

f)    Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

g)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ğ)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İdari İşler Biriminin görevleri

MADDE 10- (1) İdari İşler Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanlığının görev tanımı ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

b)   Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile   koordinasyonu ve gerektiğinde ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,

c)    Düzenlenen ulusal/uluslararası toplantı, eğitim, çalıştay, seminer (vb.) etkinliklere katılımın planlamasını yapmak,

ç)    Daire Başkanlığında görev yapan aday memur ve stajyer öğrenci işlemleri ile Daire  Başkanlığı personeline ait izin ve rapor durumlarının takip edilmesini sağlamak,

d)   Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planında uygulanmasından sorumlu olunan eylemlerle ilgili yazışmaları yapmak, eylemlerin uygulanması takip etmek,

e)    İç kontrol çalışmalarını yürütmek,

f)    Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

g)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ğ)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı, Birim Sorumluları ile Personelin Görev ve Sorumlulukları


Daire Başkanının görev ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Daire Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı, Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinden Başkana karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur.

b)   Daire Başkanlığının yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek; yetkilerini yerinde, zamanında ve gereğince kullanmak,

c)    Daire Başkanlıkları ile gerekli koordinasyon ve iş birliğini temin etmek,

ç)    Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak,

d)   Birimlerinde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

e)    Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini konusunda talepte bulunmak,

f)    Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak,

g)   Sorumluluğu altındaki Birimler tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek,

ğ)   Bağlı personelin gerekli nitelikleri kazanması için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini sağlamak,

h)   Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını izlemek, denetlemek, mevzuatın gerektirdiği disiplin, izin, performans değerlendirmesi, çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı)     Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

i)     Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

j)     Birimlerinde kurulan iç kontrol sisteminin işleyişini, standartlarının uygulanmasını ve güncelliğini sağlamak,

k)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapılmasını sağlamak,

l)     İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

m) Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak, personelin uymasını sağlamak,

n)   Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

o)   Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında Başkana gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları yapmak,

ö)   Görev alanı ile ilgili olarak Başkan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Birim sorumlularının görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Birim Sorumlularının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı tarafından verilen görevlerin eksiksiz olarak ve tam zamanında yapılmasını sağlamak,

b)   Başkanlığın işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hâkim olmak,

c)    Birimler arası koordinasyonu sağlamak ve düzenlenen toplantılara katılmak,

ç)    Birim personeli arasında koordinasyonu sağlamak ve onları yönlendirmek,

d)   Birimindeki yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek,

e)    Birimindeki personele ilişkin ilgili mevzuatın gerektirdiği izin, performans değerlendirmesi ve çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

f)    Birimindeki personelin mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve artırılması hususlarında gereken çabayı göstermek,

g)   Birimindeki iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınan veya alınması gereken tedbirler hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek,

ğ)   Biriminin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında teklif getirmek,

h)   Biriminin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuki, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri/değişimleri izlemek ve gerektiğinde Daire Başkanına bu hususlarda bilgi vermek ve maiyetindeki personelin bu hususlarda yetişmesini sağlamak,

ı)     İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,

i)     Birimindeki personelin çalışma istek ve azmini artırıcı tedbirleri almak,

j)     Çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak,

(2) Aynı kişi birden fazla birime birim sorumlusu olarak görevlendirebilir.

 

Personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 13– (1) Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Birim personeli; bağlı oldukları birime verilen görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Birim Sorumlusuna ve/veya Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur. Kariyer meslek grubu personeli doğrudan Daire Başkanına bağlı çalışır.

b)   Birimde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

c)    Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

ç)    Yerine getirmekle görevli oldukları iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak,

d)   Kurumun/Birimin faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak takip etmek,

e)    Mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hususlarında çaba göstermek,

f)    Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınması gereken tedbirler hakkında Birim Sorumlusunu ve Daire Başkanını bilgilendirmek,

g)   Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

ğ)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapmak,

h)   Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak,

ı)     Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında bir üst amirine teklif sunmak,

i)     Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

j)     Tutum ve davranışlarıyla çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı ve/veya Birim Sorumlusu tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Birim personeli; ilgili kişinin kişisel verilerine ancak, verilecek hizmetin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir, öğrendikleri kişisel verileri ilgili mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(3) İhtiyaç duyulması halinde bir personel birden fazla görevle ve/veya birimde görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İmza yetkisi

MADDE 14- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 16 ncı maddesi uyarınca çıkarılan Strateji Geliştirme Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin verdiği yetki çerçevesinde Başkan tarafından Daire Başkanına devredilmiş imza yetkisinin bir kısmını Daire Başkanı astlarına devredebilir. Bu husus çıkarılacak bir imza yetki talimatnamesi ile düzenlenir.

 

Görevlerde değişiklik

MADDE 15- (1) Daire Başkanı, birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, yayımlayacağı “personel görev dağılımı” ile belirlemeye ve gereği halinde personelin görev dağılımında ve/veya görev yerlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

Başkanlık Daire Başkanlıklarının Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığına karşı yükümlülükleri 

MADDE 16- (1) Başkanlık Daire Başkanlıkları; Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığının faaliyetlerinin mevzuat gereğince ve zamanında en iyi ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için, Daire Başkanlığı tarafından kendilerinden istenen bilgi, doküman vb. talepleri mevzuata uygun ve zamanında vermekle yükümlüdürler.

 

Yürürlük

Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümleri Başkanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür.