Logo

Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad Unvan Telefon E-Posta
Musa YAZICI Daire Başkanı (312) 203-1374 musa.yazici@uab.gov.tr
Filiz BERBEROĞLU Şube Müdürü (312) 203-1392 filiz.berberoglu@uab.gov.tr
Sema ÖNDER Şube Müdürü V. (312) 203-1354 sema.onder@uab.gov.tr
Ayşe Aktaş ÜNLÜ Araştırmacı (312) 203-1342 ayse.aunlu@uab.gov.tr
Buket ŞENGÜL Şehir Plancısı (312) 203-3868 buket.sengul@uab.gov.tr
Halil KARA Ulaştırma Mühendisi (312) 203-3028 halil.kara@uab.gov.tr
Mehmet YAZICI Ulaştırma Mühendisi (312) 203-1349 mehmet.yazici@uab.gov.tr
Muhammed Furkan ÖZDEMİR İnşaat Mühendisi (312) 203-3104 mfurkan.ozdemir@uab.gov.tr
Fatih Furkan DOĞAN İnşaat Mühendisi (312) 203-3667 ffurkan.dogan@uab.gov.tr
Ali ORUÇ Muhabir (312) 203-3183 ali.oruc2@uab.gov.tr
Akif MOLLAOĞLU Şef (312) 203-2081 akif.mollaoglu@uab.gov.tr
Elife RAVANOĞLU Uzman (312) 203-1428 elife.ravanoglu@uab.gov.tr
Görevleri

a) Bakanlık, Bakanlık kuruluşları, STK'lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri Ulusal hareketlilik politikası ve stratejilerine uygun akıllı ulaşım teknolojilerini de gözeten projeleri üretmek, yürütmek ve bu projeler için AB ve diğer hibe programlarını takip ederek, gerekli görüldüğünde hizmet satın alınmasına yönelik çalışmaları yapmak,

b) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları, STK'lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri ile iş birliği içinde sürdürülebilir, çevreci, verimli, düşük emisyonlu ve emisyon üretmeyen ulaşım sistemlerini de (elektrikli ulaşım araçları, bisiklet, yaya vb.) içeren ulusal, bölgesel ve yerel hareketlilik politika ve stratejilerini belirlemek,

c) Yeni nesil ulaşım sistemlerinin uyumlaştırılma çalışmalarını (Ulusal Standartlarının oluşturulması, mevzuatlarının oluşturulması vb.) Bakanlık ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütmek,

ç) Ulusal Hareketlilik Koordinasyon Merkezinin kurulması ve faaliyetinin sürdürülmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 

d) Görev tanımı kapsamında yer alan yerel yönetimlerin ulaşım projelerinin ulusal düzeyde koordinasyonunu sağlayacak kurulları oluşturmak ve ulusal düzeyde yapılacak projelerle entegrasyonunu sağlamak, 

e) Dezavantajlı grupların, ulaştırma ve haberleşme altyapılarını kolay kullanabilmeleri ve bu hizmetlerden yeterli seviyede yararlanabilmeleri için Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve ilgili kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

f) Erişilebilir Ulaşım Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi politika belgesi çalışmalarını yürütmek, Bakanlığın bu konudaki uygulamalarını koordine ederek izlemek ve raporlamak, 

g) Erişilebilir Ulaşım ile ilgili Avrupa Birliği Projelerini yürütmek ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yürütülen çalışmalara katılmak,

ğ) Erişilebilir Ulaşım ile ilgili konularda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla koordineli olarak çalışmaları yürütmek,

h) Bakanlığın görev alanına giren ulaşım hizmetlerine yönelik denetim modelleri oluşturarak, bu modellere yönelik projeleri yürütmek,

ı) Ulaşım ekonomisine yönelik stratejik düzeyde analiz çalışmaları yapmak.

i) Bakanlık kuruluşlarının ilgili mevzuat uyarınca onaylanması gereken hizmet ücret tarifelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

j) Bakanlık kuruluşlarının uyguladıkları ücret tarifeleriyle ilgili istatistikleri toplamak, incelemek ve hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sisteminin kurulmasına yönelik olarak Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışma yapmak,

k) Bakanlık kuruluşları ile birlikte ulaşım hizmet standartlarını oluşturmak,

l) Bakanlık kuruluşlarındaki dezavantajlı grupları gözeten çalışmaları organize etmek,

m) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

n) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

o) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.