Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Logo

Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Musa YAZICI

Daire Başkanı

(312) 203-1374

musa.yazici@uab.gov.tr

Filiz BERBEROĞLU

Şube Müdürü

(312) 203-1392

filiz.berberoglu@uab.gov.tr

Sema ÖNDER

Şube Müdürü V.

(312) 203-1354

sema.onder@uab.gov.tr

Ayşe Aktaş ÜNLÜ

Araştırmacı

(312) 203-1342

ayse.aunlu@uab.gov.tr

Buket ŞENGÜL

Şehir Plancısı

(312) 203-3868

buket.sengul@uab.gov.tr

Halil KARA

Ulaştırma Mühendisi

(312) 203-1000
Dahili:3028

halil.kara@uab.gov.tr

Mehmet YAZICI

Ulaştırma Mühendisi

(312) 203-1349

mehmet.yazici@uab.gov.tr

Fatih Furkan DOĞAN

İnşaat Mühendisi

(312) 203-3667

ffurkan.dogan@uab.gov.tr

Ali ORUÇ

Muhabir

(312) 203-3183

ali.oruc2@uab.gov.tr

Akif MOLLAOĞLU

Şef

(312) 203-2081

akif.mollaoglu@uab.gov.tr

Elife RAVANOĞLU

Uzman

(312) 203-1428

elife.ravanoglu@uab.gov.tr

Görevleri

a) Bakanlık, Bakanlık kuruluşları, STK'lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri Ulusal hareketlilik politikası ve stratejilerine uygun akıllı ulaşım teknolojilerini de gözeten projeleri üretmek, yürütmek ve bu projeler için AB ve diğer hibe programlarını takip ederek, gerekli görüldüğünde hizmet satın alınmasına yönelik çalışmaları yapmak,

b) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları, STK'lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri ile iş birliği içinde sürdürülebilir, çevreci, verimli, düşük emisyonlu ve emisyon üretmeyen ulaşım sistemlerini de (elektrikli ulaşım araçları, bisiklet, yaya vb.) içeren ulusal, bölgesel ve yerel hareketlilik politika ve stratejilerini belirlemek,

c) Yeni nesil ulaşım sistemlerinin uyumlaştırılma çalışmalarını (Ulusal Standartlarının oluşturulması, mevzuatlarının oluşturulması vb.) Bakanlık ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütmek,

ç) Ulusal Hareketlilik Koordinasyon Merkezinin kurulması ve faaliyetinin sürdürülmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 

d) Görev tanımı kapsamında yer alan yerel yönetimlerin ulaşım projelerinin ulusal düzeyde koordinasyonunu sağlayacak kurulları oluşturmak ve ulusal düzeyde yapılacak projelerle entegrasyonunu sağlamak, 

e) Dezavantajlı grupların, ulaştırma ve haberleşme altyapılarını kolay kullanabilmeleri ve bu hizmetlerden yeterli seviyede yararlanabilmeleri için Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve ilgili kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

f) Erişilebilir Ulaşım Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi politika belgesi çalışmalarını yürütmek, Bakanlığın bu konudaki uygulamalarını koordine ederek izlemek ve raporlamak, 

g) Erişilebilir Ulaşım ile ilgili Avrupa Birliği Projelerini yürütmek ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yürütülen çalışmalara katılmak,

ğ) Erişilebilir Ulaşım ile ilgili konularda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla koordineli olarak çalışmaları yürütmek,

h) Bakanlığın görev alanına giren ulaşım hizmetlerine yönelik denetim modelleri oluşturarak, bu modellere yönelik projeleri yürütmek,

ı) Ulaşım ekonomisine yönelik stratejik düzeyde analiz çalışmaları yapmak.

i) Bakanlık kuruluşlarının ilgili mevzuat uyarınca onaylanması gereken hizmet ücret tarifelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

j) Bakanlık kuruluşlarının uyguladıkları ücret tarifeleriyle ilgili istatistikleri toplamak, incelemek ve hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sisteminin kurulmasına yönelik olarak Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışma yapmak,

k) Bakanlık kuruluşları ile birlikte ulaşım hizmet standartlarını oluşturmak,

l) Bakanlık kuruluşlarındaki dezavantajlı grupları gözeten çalışmaları organize etmek,

m) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

n) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

o) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.