Logo

Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Erhan ELİBOL

Daire Başkanı

(312) 203-2109

erhan.elibol@uab.gov.tr

Özlem ÇELİKER

Şube Müdürü V.

(312) 203-1861

ozlem.celiker@uab.gov.tr

Zehra Demet KALE

V.H.K.İ.

(312) 203-1381

zdemet.kale@uab.gov.tr

Berk YILMAZ

Yazılım Geliştirme Uzmanı

(312) 203-3081

berk.yilmaz@uab.gov.tr

N. Ergun IŞIK

İş Analisti

(312) 203-1379

nergun.isik@uab.gov.tr

Hande SAMBUR

Kalite Uzmanı

(312) 203-1377

hande.sambur@uab.gov.tr

Minel UYANIK

Kalite Uzmanı

(312) 203-1353

minel.uyanik@uab.gov.tr

Reşit SOĞANCI

Kıdemli Kalite Değerlendirme Uzmanı

resit.soganci@uab.gov.tr

Melih ÖZ

Kalite Değerlendirme Uzmanı

melih.oz@uab.gov.tr

Ceren KARAKOYUN

Kalite Uzmanı

ceren.karakoyun@uab.gov.tr

Celil ÇAKIR

Kalite Uzmanı

Aykut GÜZEL

Kalite Değerlendirme Uzmanı

M.Kamil ARSLAN

ÇMHY (İngilizce Bilen)

(312) 203-1523

mkamil.arslan@uab.gov.tr

Dilan KENTKURAN ARIK

İşaret Dili Tercümanı

dilan.karik@uab.gov.tr

Görevleri

a) Bakanlığın strateji, politika ve hedefleri doğrultusunda kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve takip edilmesini sağlamak,

b) Bakanlık ve kuruluşlarının verdiği hizmetlerin kalitesini ölçmek; hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak ve bunun için gerekli yapıyı kurmak/ kurdurmak,

c) Gerekli görülen Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla gerekli görülen faaliyetlerin üçüncü taraf denetimlerini yapmak/yaptırmak ve denetim sonucunun raporlanmasını sağlamak, 

ç) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla empati yönetim sisteminin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, 

d) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları genelinde hizmet kalitesi geliştirme amacıyla oluşturulan hizmet kalitesi modeli kapsamında sürekli hizmet iyileştirilmesi denetimlerini yapmak/yaptırmak,

e) Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli uyarınca yapılan izleme ve değerlendirme faaliyet sonuçlarını, İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunmak,

f) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik alandaki en iyi uygulama yapan çağrı merkezleri temel alınarak diğer Bakanlık ve kuruluşlarını çağrı merkezleri ile kıyaslama çalışmalarını yapmak,

g) Merkezi Talep Yönetim Sistemi oluşturmak ve vatandaş memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Talep Yönetim Merkezinin marka yönetimi ile ilgili araştırmalar yaparak stratejiler oluşturmak, 

h) Vatandaş odaklı bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının, birbirinden farklı entegre olmayan çağrı merkezlerinin, tek numaradan hizmet vermesini sağlayarak hizmete erişimin tek elden yönetimini gerçekleştirerek tüm çağrı merkezlerinin oluşturulacak talep yönetim sistemine dahil edilip, sosyal medya ile birlikte etkin yönetimini sağlamak, 

ı) Çağrı merkezi hizmeti vermeyen Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının, vatandaşa yönelik çağrı merkezi hizmetinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde verilmesini sağlamak, 

i) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının birbirinden bağımsız farklı birimlerde bulunan çağrı merkezlerinin, merkezi talep yönetim sistemi ile koordineli çalışmasını sağlamak, büyük veri yönetimi ve ilave bilgilendirme sistemleri ile hizmet iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapmak, 

j) Bakanlık kuruluşlarının talep yönetim sistemi kapsamında kalite ölçümü modeli ile vatandaşlardan gelen çağrıların Bakanlık tarafından merkezi olarak analizini, takibini ve raporlamasını yapmak,

k) Yapılan analizler sonucunda proaktif bir yaklaşımla muhtemel ortaya çıkması öngörülen sorunlara yönelik çözüm modelleri oluşturmak, 

l) Sürdürülebilir bir vatandaş şikâyet ve sonuç sistemi inşa ederek; memnuniyeti arttırmak, CİMER şikâyetlerinin Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarıyla ilgili kısımlarını etkin çözümlemek, 

m) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının memnuniyet ve çözüme yönelik performans ölçümlerini yapmak, sonuçlarını raporlamak ve İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunmak, Kurulun ihtiyaçlarına yönelik raporları geliştirmek ve Kurulun talimatlarını uygulamak,

n) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının çağrı merkezleri hizmetlerine ait her kademedeki iletişim faaliyetlerinin ölçümlenmesi, bu ve diğer faaliyetler için gerekli görüldüğünde hizmet alınmasına yönelik çalışmaları yapmak/yaptırmak,

o) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet veren çağrı merkezlerinde istihdam edilen personelin verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

ö) Bakanlık kuruluşlarının birbirinden bağımsız yapıda hizmet veren çağrı merkezlerinin standardizasyonunu sağlamak, verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak, erişim zorluklarını ortadan kaldırmak, 

p) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarında hizmet veren çağrı merkezlerinin ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumdaki çalışanlar ve birimler arasındaki uyumu artırmaya yönelik faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak,  

r) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının verdiği hizmetlere yönelik vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik araştırmalar, anketler, iletişim noktaları oluşturmak, saha çalışmaları yapmak/yaptırmak,

s) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının talep yönetim merkezinden, çağrı merkezleri hizmetlerinden ve diğer araştırma yoluyla elde edilen istatistiki verilerin toplanması, analiz edilmesi, raporlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

ş) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

t) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Birim Yönergesi

KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı Birimleri ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Kalite Yönetimi Daire Başkanlığının, birimlerin ve bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 19/04/2021 tarihli ve 23591 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olan Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)    Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b)   Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,

c)    Başkanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ç)    Birim: Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı birimlerini,

d)   Birim Personeli: Birimde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan istihdam şekillerinde çalışanlar ile birimlerde görevli diğer personeli,

e)    Birim Sorumlusu: Daire Başkanı tarafından birimini koordine etmekle görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personeli,

f)    Daire Başkanı: Kalite Yönetimi Daire Başkanını,

g)   Daire Başkanlığı: Kalite Yönetimi Daire Başkanlığını,

ğ)   Daire Başkanlıkları: Başkana bağlı dokuz Daire Başkanlığını,

h)   İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ı)     Merkezi Talep Yönetim Sistemi: Bütünsel yönetim anlayışıyla tek bir sistem ile sağlanan yazılım, donanım ve teknoloji alt yapısı içeren projenin hayata geçirilmesi ile gelen taleplere doğrudan, tek merkezden ve zamanında cevap verilerek Bakanlığımız ve kuruluşlarının vatandaşa yönelik hizmetleri kapsamında kontrol, denetim ve performans ölçümleri ile vatandaşın memnuniyetinin ölçülebildiği etkin bir sistemi,

i)     İzleme ve Değerlendirme Kurulu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Başkanlığında ayda bir toplanması planlanan, tüm çağrı merkezi hizmetlerinin kalitesini, teknoloji, standardizasyon, bilgi güvenliği ve vatandaş memnuniyeti amacıyla merkezileştirilmesi kapsamında, vatandaş memnuniyeti, kurumların performansları ve kurumsal hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere toplantılar düzenlenecek Kurulu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı Görevleri, Birimleri ve Birimlerin Görevleri

 

Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı görevleri

Madde 5- (1) Kalite Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlığın strateji, politika ve hedefleri doğrultusunda kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve takip edilmesini sağlamak,

b)   Bakanlık ve kuruluşlarının verdiği hizmetlerin kalitesini ölçmek; hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak ve bunun için gerekli yapıyı kurmak/ kurdurmak,

c)    Gerekli görülen Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla gerekli görülen faaliyetlerin üçüncü taraf denetimlerini yapmak/yaptırmak ve denetim sonucunun raporlanmasını sağlamak,

ç)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla empati yönetim sisteminin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

d)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları genelinde hizmet kalitesi geliştirme amacıyla oluşturulan hizmet kalitesi modeli kapsamında sürekli hizmet iyileştirilmesi denetimlerini yapmak/yaptırmak,

e)    Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli uyarınca yapılan izleme ve değerlendirme faaliyet sonuçlarını, İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunmak,

f)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik alandaki en iyi uygulama yapan çağrı merkezleri temel alınarak diğer Bakanlık ve kuruluşlarını çağrı merkezleri ile kıyaslama çalışmalarını yapmak,

g)   Merkezi Talep Yönetim Sistemi oluşturmak ve vatandaş memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

ğ)   Talep Yönetim Merkezinin marka yönetimi ile ilgili araştırmalar yaparak stratejiler oluşturmak,

h)   Vatandaş odaklı bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının, birbirinden farklı entegre olmayan çağrı merkezlerinin, tek numaradan hizmet vermesini sağlayarak hizmete erişimin tek elden yönetimini gerçekleştirerek tüm çağrı merkezlerinin oluşturulacak talep yönetim sistemine dahil edilip, sosyal medya ile birlikte etkin yönetimini sağlamak,

ı)     Çağrı merkezi hizmeti vermeyen Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının, vatandaşa yönelik çağrı merkezi hizmetinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde verilmesini sağlamak,

i)     Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının birbirinden bağımsız farklı birimlerde bulunan çağrı merkezlerinin, merkezi talep yönetim sistemi ile koordineli çalışmasını sağlamak, büyük veri yönetimi ve ilave bilgilendirme sistemleri ile hizmet iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapmak,

j)     Bakanlık kuruluşlarının talep yönetim sistemi kapsamında kalite ölçümü modeli ile vatandaşlardan gelen çağrıların Bakanlık tarafından merkezi olarak analizini, takibini ve raporlamasını yapmak,

k)   Yapılan analizler sonucunda proaktif bir yaklaşımla muhtemel ortaya çıkması öngörülen sorunlara yönelik çözüm modelleri oluşturmak,

l)     Sürdürülebilir bir vatandaş şikâyet ve sonuç sistemi inşa ederek; memnuniyeti arttırmak, CİMER şikâyetlerinin Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarıyla ilgili kısımlarını etkin çözümlemek,

m) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının memnuniyet ve çözüme yönelik performans ölçümlerini yapmak, sonuçlarını raporlamak ve İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunmak, Kurulun ihtiyaçlarına yönelik raporları geliştirmek ve Kurulun talimatlarını uygulamak,

n)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının çağrı merkezleri hizmetlerine ait her kademedeki iletişim faaliyetlerinin ölçümlenmesi, bu ve diğer faaliyetler için gerekli görüldüğünde hizmet alınmasına yönelik çalışmaları yapmak/yaptırmak,

o)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet veren çağrı merkezlerinde istihdam edilen personelin verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

ö)   Bakanlık kuruluşlarının birbirinden bağımsız yapıda hizmet veren çağrı merkezlerinin standardizasyonunu sağlamak, verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak, erişim zorluklarını ortadan kaldırmak,

p)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarında hizmet veren çağrı merkezlerinin ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumdaki çalışanlar ve birimler arasındaki uyumu artırmaya yönelik faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

r)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının verdiği hizmetlere yönelik vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik araştırmalar, anketler, iletişim noktaları oluşturmak, saha çalışmaları yapmak/yaptırmak,

s)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının talep yönetim merkezinden, çağrı merkezleri hizmetlerinden ve diğer araştırma yoluyla elde edilen istatistiki verilerin toplanması, analiz edilmesi, raporlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

ş)    Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

t)     Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı Birimleri

Madde 6- (1) Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı, Daire Başkanı ile Daire Başkanına bağlı;

a)    Operasyonel Hizmet Kalitesi Birimi

b)   Teknik Operasyonlar Birimi

c)    Personel ve İdari İşler Birimi

teşkilatından oluşur. Gerektiğinde Daire Başkanı tarafından teşkilat yapısında değişiklik yapılabilir.

 

Operasyonel Hizmet Kalitesi Biriminin görevleri:

Madde 7- (1) Operasyonel Hizmet Kalitesi Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlığın strateji, politika ve hedefleri doğrultusunda kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve takip edilmesini sağlamak,

b)   Bakanlık ve kuruluşlarının verdiği hizmetlerin kalitesini ölçmek; hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak ve bunun için gerekli yapıyı kurmak/ kurdurmak,

c)    Gerekli görülen Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla gerekli görülen faaliyetlerin üçüncü taraf denetimlerini yapmak/yaptırmak ve denetim sonucunun raporlanmasını sağlamak, 

ç)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla empati yönetim sisteminin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, 

d)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları genelinde hizmet kalitesi geliştirme amacıyla oluşturulan hizmet kalitesi modeli kapsamında sürekli hizmet iyileştirilmesi denetimlerini yapmak/yaptırmak,

e)    Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli uyarınca yapılan izleme ve değerlendirme faaliyet sonuçlarını, İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunmak, 

f)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik alandaki en iyi uygulama yapan çağrı merkezleri temel alınarak diğer Bakanlık ve kuruluşlarını çağrı merkezleri ile kıyaslama çalışmalarını yapmak,

g)   Talep Yönetim Merkezinin marka yönetimi ile ilgili araştırmalar yaparak stratejiler oluşturmak,

ğ)    Bakanlık kuruluşlarının talep yönetim sistemi kapsamında kalite ölçümü modeli ile vatandaşlardan gelen çağrıların Bakanlık tarafından merkezi olarak analizini, takibini ve raporlamasını yapmak,

h)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının memnuniyet ve çözüme yönelik performans ölçümlerini yapmak, sonuçlarını raporlamak ve İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunmak, Kurulun ihtiyaçlarına yönelik raporları geliştirmek ve Kurulun talimatlarını uygulamak,

ı)      Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının çağrı merkezleri hizmetlerine ait her kademedeki iletişim faaliyetlerinin ölçümlenmesi, bu ve diğer faaliyetler için gerekli görüldüğünde hizmet alınmasına yönelik çalışmaları yapmak/yaptırmak,

i)     Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının hizmet veren çağrı merkezlerinde istihdam edilen personelin verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

j)     Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarında hizmet veren çağrı merkezlerinin ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumdaki çalışanlar ve birimler arasındaki uyumu artırmaya yönelik faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak,  

k)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının verdiği hizmetlere yönelik vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik araştırmalar, anketler, iletişim noktaları oluşturmak, saha çalışmaları yapmak/yaptırmak,

l)     Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının talep yönetim merkezinden, çağrı merkezleri hizmetlerinden ve diğer araştırma yoluyla elde edilen istatistiki verilerin toplanması, analiz edilmesi, raporlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

m) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

n)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

o)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Teknik Operasyonlar Biriminin görevleri:

Madde 8- (1) Teknik Operasyonlar Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Merkezi Talep Yönetim Sistemi oluşturmak ve vatandaş memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

b)   Vatandaş odaklı bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının, birbirinden farklı entegre olmayan çağrı merkezlerinin, tek numaradan hizmet vermesini sağlayarak hizmete erişimin tek elden yönetimini gerçekleştirerek tüm çağrı merkezlerinin oluşturulacak talep yönetim sistemine dahil edilip, sosyal medya ile birlikte etkin yönetimini sağlamak,

c)    Çağrı merkezi hizmeti vermeyen Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının, vatandaşa yönelik çağrı merkezi hizmetinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde verilmesini sağlamak,

ç)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının birbirinden bağımsız farklı birimlerde bulunan çağrı merkezlerinin, merkezi talep yönetim sistemi ile koordineli çalışmasını sağlamak, büyük veri yönetimi ve ilave bilgilendirme sistemleri ile hizmet iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapmak, 

d)   Yapılan analizler sonucunda proaktif bir yaklaşımla muhtemel ortaya çıkması öngörülen sorunlara yönelik çözüm modelleri oluşturmak, 

e)    Bakanlık kuruluşlarının birbirinden bağımsız yapıda hizmet veren çağrı merkezlerinin standardizasyonunu sağlamak, verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak, erişim zorluklarını ortadan kaldırmak,

f)    Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

g)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

ğ)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Personel ve İdari İşler Biriminin görevleri:

Madde 9- (1) Personel ve İdari İşler Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    İlgili birimlerin Kanunun uygulanmasıyla ilgili Bakanlığa ilettiği taleplerin süresi içerisinde cevaplandırılarak sonlandırılması faaliyetlerini yürütmek,

b)   Sürdürülebilir bir vatandaş şikâyet ve sonuç sistemi inşa ederek; memnuniyeti arttırmak, CİMER şikâyetlerinin Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarıyla ilgili kısımlarını etkin çözümlemek, 

c)    Daire Başkanlığı evrak kayıt işlemlerini yürütmek,

ç)    Daire Başkanlığının belgenet ile ilgili tüm işlemlerini yerine getirmek,

d)   Daire Başkanlığı personelinin özlük hakları ile ilgili tüm işlemleri yapmak (kimlik kartı, mail adresi tanımlama vb.),

e)     Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

f)    Yapılan ihale sonrasında yüklenici firma tarafından gönderilen ve sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde hak ediş raporları düzenlemek,

g)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

ğ)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

h)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı, Birim Sorumluları ile Personelin Görev ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanının görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Daire Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı, Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinden Başkana karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur.

b)   Daire Başkanlığının yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek; yetkilerini yerinde, zamanında ve gereğince kullanmak,

c)    Daire Başkanlıkları ile gerekli koordinasyon ve iş birliğini temin etmek,

ç)    Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak,

d)   Birimlerinde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

e)    Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini konusunda talepte bulunmak,

f)    Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak,

g)   Sorumluluğu altındaki Birimler tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek,

ğ)   Bağlı personelin gerekli nitelikleri kazanması için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini sağlamak,

h)   Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını izlemek, denetlemek, mevzuatın gerektirdiği disiplin, izin, performans değerlendirmesi, çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı)     Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

i)     Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

j)     Birimlerinde kurulan iç kontrol sisteminin işleyişini, standartlarının uygulanmasını ve güncelliğini sağlamak,

k)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapılmasını sağlamak,

l)     İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

m) Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak, personelin uymasını sağlamak,

n)   Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

o)   Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında Başkana gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları yapmak,

ö)   Görev alanı ile ilgili olarak Başkan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim sorumlularının görev ve sorumlulukları

Madde 11- (1) Birim Sorumlularının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)     Daire Başkanı tarafından verilen görevlerin eksiksiz olarak ve tam zamanında yapılmasını sağlamak,

b)   Başkanlığın işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hâkim olmak,

c)    Birimler arası koordinasyonu sağlamak ve düzenlenen toplantılara katılmak,

ç)    Birim personeli arasında koordinasyonu sağlamak ve onları yönlendirmek,

d)   Birimindeki yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek,

e)    Birimindeki personele ilişkin ilgili mevzuatın gerektirdiği izin, performans değerlendirmesi ve çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

f)    Birimindeki personelin mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve artırılması hususlarında gereken çabayı göstermek,

g)   Birimindeki iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınan veya alınması gereken tedbirler hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek,

ğ)   Biriminin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında teklif getirmek,

h)   Biriminin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuki, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri/değişimleri izlemek ve gerektiğinde Daire Başkanına bu hususlarda bilgi vermek ve maiyetindeki personelin bu hususlarda yetişmesini sağlamak,

ı)     İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,

i)     Birimindeki personelin çalışma istek ve azmini artırıcı tedbirleri almak,

j)     Çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)    Daire Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Aynı kişi birden fazla birime birim sorumlusu olarak görevlendirebilir.

 

Personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Birim personeli; bağlı oldukları birime verilen görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Birim Sorumlusuna ve/veya Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur. Kariyer meslek grubu personeli doğrudan Daire Başkanına bağlı çalışır.

b)   Birimde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

c)    Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

ç)    Yerine getirmekle görevli oldukları iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak,

d)   Kurumun/Birimin faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak takip etmek,

e)    Mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hususlarında çaba göstermek,

f)    Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınması gereken tedbirler hakkında Birim Sorumlusunu ve Daire Başkanını bilgilendirmek,

g)   Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

ğ)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapmak,

h)   Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak,

ı)     Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında bir üst amirine teklif sunmak,

i)     Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

j)     Tutum ve davranışlarıyla çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı ve/veya Birim Sorumlusu tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Birim personeli; ilgili kişinin kişisel verilerine ancak, verilecek hizmetin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir, öğrendikleri kişisel verileri ilgili mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(3) İhtiyaç duyulması halinde bir personel birden fazla görevle ve/veya birimde görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İmza yetkisi

MADDE 13- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 16 ncı maddesi uyarınca çıkarılan Strateji Geliştirme Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin verdiği yetki çerçevesinde Başkan tarafından Daire Başkanına devredilmiş imza yetkisinin bir kısmını Daire Başkanı astlarına devredebilir. Bu husus çıkarılacak bir imza yetki talimatnamesi ile düzenlenir.

 

Görevlerde değişiklik

MADDE 14- (1) Daire Başkanı, birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, yayımlayacağı “personel görev dağılımı” ile belirlemeye ve gereği halinde personelin görev dağılımında ve/veya görev yerlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

Başkanlık Daire Başkanlıklarının Kalite Yönetimi Daire Başkanlığına karşı yükümlülükleri 

MADDE 15- (1) Başkanlık Daire Başkanlıkları; Kalite Yönetimi Daire Başkanlığının faaliyetlerinin mevzuat gereğince ve zamanında en iyi ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için, Daire Başkanlığı tarafından kendilerinden istenen bilgi, doküman vb. talepleri mevzuata uygun ve zamanında vermekle yükümlüdürler.

 

Yürürlük

Madde 16- (1) Bu Yönerge hükümleri Başkanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür.