Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Logo

Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Dr. Hakan İNAÇ

Daire Başkanı

(312) 203-1341

hakan.inac@uab.gov.tr

Serdar Şevki BOZKURT

İstatistikçi

(312) 203-1326

ssevki.bozkurt@uab.gov.tr

Sezai ÇELİK

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-2104

sezai.celik@uab.gov.tr

Ramazan İREP

Mühendis

(312) 203-1035

ramazan.irep@uab.gov.tr

Muhammed Nuri DİLEKCİ

Ulaştırma ve
Haberleşme Uzmanı

(312) 203-3531

nuri.dilekci@uab.gov.tr

Ertuğrul ÖZGÜN

Mühendis

(312) 203-2085

ertugrul.ozgun@uab.gov.tr

Veysel TARHAN

İnşaat Mühendisi

(312) 203-1347

veysel.tarhan@uab.gov.tr

Muhammed Furkan ÖZDEMİR

İnşaat Mühendisi

(312) 203-1348

mfurkan.ozdemir@uab.gov.tr

Hasret Ezgi USTA

Mühendis

(312) 203-3148

hezgi.usta@uab.gov.tr

Münevver Payidar ÖNAL

İstatistikçi

(312) 203-1355

mpayidar.onal@uab.gov.tr

Sibel TANSEL

V.H.K.İ.

(312) 203-1346

sibel.tansel@uab.gov.tr

Fikret HASIRİPİ

Araştırmacı

(312) 203-1385

fikret.hasiripi@uab.gov.tr

Mahmut DURSUN

Araştırmacı

(312) 203-2098

mahmut.dursun@uab.gov.tr

Görevleri

a) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek,

b) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım programıyla ilgili revize, detay dağılım onayları ve Cumhurbaşkanı Kararlarının istihsal ile ilgili işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak,

c) Yatırım programı ile ilgili olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve diğer makamlarca talep edilen bilgileri, istenilen periyotlarda göndermek,

ç) Bakanlık Merkez Teşkilatının yatırım gerçekleşmelerini ve yıllık programlarda yer alan tedbirleri 3’er aylık dönemler itibarı ile ve yılsonu dönem raporu olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmek,

d) Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen Kalkınma Planı çalışmalarına katılmak,

e) GAP, DAP, DOKAP gibi Bölgesel Kalkınma Planlarında Bakanlık sorumluluğundaki eylemlerin ilerlemesini takip etmek, gerektiğinde toplantılara katılmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

f) Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gibi yatırım ile ilgili olarak diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve Bakanlık nezdinde koordine etmek,

g) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının elinde bulunan tesis, makine, araç-gereç teçhizat vb. demirbaşların envanterini oluşturarak bu varlıkların kullanım oranlarını artırmak ve yatırım tasarrufu sağlamak amacıyla birimler arası iş birliğini sağlamak,

ğ) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım faaliyetlerinin takibi ve uyumlaştırılması amacıyla ilgili birimlerden sorumluların da proje süresince dâhil olacağı bir proje yönetimi yaparak tüm yatırımların koordineli yürütülmesini sağlamak ve gerekli görüldüğünde hizmet satın alınması çalışmalarını yapmak,

h) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım faaliyetlerine ilişkin olarak aylık bazda harcama verilerini toplamak ve bu verileri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olmak üzere analiz ederek Bakanlık Makamına ve talepleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sunmak,

ı) Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Eylem Planları kapsamında yeni eylemlerin belirlenmesi ve eylemlere ilişkin kuruluşlardan elektronik ortamda alınan bilgilerin konsolide edilerek Cumhurbaşkanlığının Eylem Planı İzleme Sistemine aylık periyotlarla veri girişi yapmak,

i) Yeni Ekonomik Programda yer almak üzere yeni eylemlerin belirlenmesi ve Programda yer alan eylemlere ilişkin gelişmelerin üçer aylık periyotlarla veri girişinin yapılmasını sağlamak,

j) “Bakanlığımız Şehrim İçin Ne Yapıyor” başlıklı il kitapçıklarını her yılbaşında 81 il için güncelleyerek hazır hale getirmek,

k) Bakanlık yatırım izleme ve koordinasyon toplantılarını düzenlemek, ilgili çalışmaları yürütmek, sonuç raporu hazırlayarak üst yönetime sunmak,

l) Bakanlığın yatırım faaliyetleri ile ilgili sunum hazırlamak,

m) İl yatırım bilgilerini belirli periyotlarda hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

n) Açılış ve temel atmaya hazır hale getirilen projeleri takip ederek, belirli periyotlarda üst yönetime sunmak,

o) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ö) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Kamu Yararı Kararının onaylanması için Bakanlık Makam Oluru almak ve acele kamulaştırma talepleri için Cumhurbaşkanı Kararı almak üzere teklif hazırlamak,

p) Organize sanayi bölgeleri, turizm bölgesi gibi yer tespiti çalışmalarında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gelen talepleri Bakanlık adına koordine etmek,

r) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

s) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.