Logo

Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığı

Görevleri

a) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek,

b) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım programıyla ilgili revize, detay dağılım onayları ve Cumhurbaşkanı Kararlarının istihsal ile ilgili işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak,

c) Yatırım programı ile ilgili olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve diğer makamlarca talep edilen bilgileri, istenilen periyotlarda göndermek,

ç) Bakanlık Merkez Teşkilatının yatırım gerçekleşmelerini ve yıllık programlarda yer alan tedbirleri 3’er aylık dönemler itibarı ile ve yılsonu dönem raporu olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmek,

d) Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen Kalkınma Planı çalışmalarına katılmak,

e) GAP, DAP, DOKAP gibi Bölgesel Kalkınma Planlarında Bakanlık sorumluluğundaki eylemlerin ilerlemesini takip etmek, gerektiğinde toplantılara katılmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

f) Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gibi yatırım ile ilgili olarak diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve Bakanlık nezdinde koordine etmek,

g) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının elinde bulunan tesis, makine, araç-gereç teçhizat vb. demirbaşların envanterini oluşturarak bu varlıkların kullanım oranlarını artırmak ve yatırım tasarrufu sağlamak amacıyla birimler arası iş birliğini sağlamak,

ğ) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım faaliyetlerinin takibi ve uyumlaştırılması amacıyla ilgili birimlerden sorumluların da proje süresince dâhil olacağı bir proje yönetimi yaparak tüm yatırımların koordineli yürütülmesini sağlamak ve gerekli görüldüğünde hizmet satın alınması çalışmalarını yapmak,

h) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım faaliyetlerine ilişkin olarak aylık bazda harcama verilerini toplamak ve bu verileri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olmak üzere analiz ederek Bakanlık Makamına ve talepleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sunmak,

ı) Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Eylem Planları kapsamında yeni eylemlerin belirlenmesi ve eylemlere ilişkin kuruluşlardan elektronik ortamda alınan bilgilerin konsolide edilerek Cumhurbaşkanlığının Eylem Planı İzleme Sistemine aylık periyotlarla veri girişi yapmak,

i) Yeni Ekonomik Programda yer almak üzere yeni eylemlerin belirlenmesi ve Programda yer alan eylemlere ilişkin gelişmelerin üçer aylık periyotlarla veri girişinin yapılmasını sağlamak,

j) “Bakanlığımız Şehrim İçin Ne Yapıyor” başlıklı il kitapçıklarını her yılbaşında 81 il için güncelleyerek hazır hale getirmek,

k) Bakanlık yatırım izleme ve koordinasyon toplantılarını düzenlemek, ilgili çalışmaları yürütmek, sonuç raporu hazırlayarak üst yönetime sunmak,

l) Bakanlığın yatırım faaliyetleri ile ilgili sunum hazırlamak,

m) İl yatırım bilgilerini belirli periyotlarda hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

n) Açılış ve temel atmaya hazır hale getirilen projeleri takip ederek, belirli periyotlarda üst yönetime sunmak,

o) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ö) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Kamu Yararı Kararının onaylanması için Bakanlık Makam Oluru almak ve acele kamulaştırma talepleri için Cumhurbaşkanı Kararı almak üzere teklif hazırlamak,

p) Organize sanayi bölgeleri, turizm bölgesi gibi yer tespiti çalışmalarında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gelen talepleri Bakanlık adına koordine etmek,

r) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

s) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Birim Yönergesi

YATIRIM YÖNETİMİ VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri


Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığı Birimleri ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığının, birimlerin ve bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 19/04/2021 tarihli ve 23591 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olan Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)    Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b)   Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,

c)    Başkanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ç)    Birim: Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığı birimlerini,

d)   Birim Personeli: Birimde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan istihdam şekillerinde çalışanlar ile birimlerde görevli diğer personeli,

e)    Birim Sorumlusu: Daire Başkanı tarafından birimini koordine etmekle görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personeli,

f)    Daire Başkanı: Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanını,

g)   Daire Başkanlığı: Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığını,

ğ)   Daire Başkanlıkları: Başkana bağlı dokuz Daire Başkanlığını,

h)   İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığı Görevleri, Birimleri ve Birimlerin Görevleri

 

Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığı görevleri

Madde 5- (1) Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek,

b)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım programıyla ilgili revize, detay dağılım onayları ve Cumhurbaşkanı Kararlarının istihsal ile ilgili işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak,

c)    Yatırım programı ile ilgili olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve diğer makamlarca talep edilen bilgileri, istenilen periyotlarda göndermek,

ç)    Bakanlık Merkez Teşkilatının yatırım gerçekleşmelerini ve yıllık programlarda yer alan tedbirleri 3’er aylık dönemler itibarı ile ve yılsonu dönem raporu olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmek,

d)   Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen Kalkınma Planı çalışmalarına katılmak,

e)    GAP, DAP, DOKAP gibi Bölgesel Kalkınma Planlarında Bakanlık sorumluluğundaki eylemlerin ilerlemesini takip etmek, gerektiğinde toplantılara katılmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

f)    Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gibi yatırım ile ilgili olarak diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve Bakanlık nezdinde koordine etmek,

g)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının elinde bulunan tesis, makine, araç-gereç teçhizat vb. demirbaşların envanterini oluşturarak bu varlıkların kullanım oranlarını artırmak ve yatırım tasarrufu sağlamak amacıyla birimler arası iş birliğini sağlamak, Varlık Yönetimine ilişkin çalışmalar yapmak, denetlemek ve koordinasyon sağlamak

ğ)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım faaliyetlerinin takibi ve uyumlaştırılması amacıyla ilgili birimlerden sorumluların da proje süresince dâhil olacağı bir proje yönetimi yaparak tüm yatırımların koordineli yürütülmesini sağlamak, Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin denetim ve kontrol yapmak, proje süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan araştırma programları için teknik rehberlik sağlamak ve gerekli görüldüğünde hizmet satın alınması çalışmalarını yapmak,

h)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım faaliyetlerine ilişkin olarak aylık bazda harcama verilerini toplamak ve bu verileri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olmak üzere analiz ederek Bakanlık Makamına ve talepleri halinde ilgili kamu kurum, kuruluşlarına sunmak,

ı)     Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Eylem Planları kapsamında yeni eylemlerin belirlenmesi ve eylemlere ilişkin kuruluşlardan elektronik ortamda alınan bilgilerin konsolide edilerek Cumhurbaşkanlığının Eylem Planı İzleme Sistemine aylık periyodlarla veri girişi yapmak,

i)     Yeni Ekonomik Programda yer almak üzere yeni eylemlerin belirlenmesi ve Programda yer alan eylemlere ilişkin gelişmelerin üçer aylık periyodlarla veri girişinin yapılmasını sağlamak,

j)     “Bakanlığımız Şehrim İçin Ne Yapıyor” başlıklı il kitapçıklarını her yılbaşında 81 il için güncelleyerek hazır hale getirmek,

k)   Bakanlık yatırım izleme ve koordinasyon toplantılarını düzenlemek, ilgili çalışmaları yürütmek, sonuç raporu hazırlayarak üst yönetime sunmak,

l)     Bakanlığın yatırım faaliyetleri ile ilgili sunum hazırlamak,

m) İl yatırım bilgilerini belirli periyotlarda hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

n)   Açılış ve temel atmaya hazır hale getirilen projeleri takip ederek, belirli periyotlarda üst yönetime sunmak,

o)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ö)   2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Kamu Yararı Kararının onaylanması için Bakanlık Oluru almak, acele kamulaştırma talepleri için Cumhurbaşkanı Kararı almak üzere teklif hazırlamak,

p)   Organize sanayi bölgeleri, turizm bölgesi gibi yer tespiti çalışmalarında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gelen talepleri Bakanlık adına koordine etmek,

r)    Bakanlık veya Başkanlık makamınca belirlenen önemli projeler ile mega projelerinin; yatırımlarının izlenmesi, risk yönetimi, değerlendirilmesi, saha ziyaretlerinin yapılması ve raporlanmasına ilişkin koordinasyon ve sekretarya görevlerini yürütmek,

s)    Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi ile ilgili ulusal ve uluslararası iş ve işlemleri yürütülmesi, kamu özel iş birliği projeleri ile ilgili olarak Bakanlığımızın bağlı ilgili ve ilişkili kuruşları ile olan koordinasyonu sağlamak,

ş)    102 sayılı "Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarınca yürütülen devlet yardımı uygulamalarına ilişkin koordinasyonu sağlamak,

t)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

u)   Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığı Birimleri

MADDE 6- (1) Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığı, Daire Başkanı ile Daire Başkanına bağlı;

a)    Yatırım Hazırlama ve Kontrol Birimi

b)   Bilgi Hazırlama ve Yönetimi Birimi

c)    Yatırım Koordinasyon Birimi

teşkilatından oluşur. Gerektiğinde Daire Başkanı tarafından teşkilat yapısında değişiklik yapılabilir.

 

Yatırım Hazırlama ve Kontrol Biriminin görevleri

MADDE 7- (1) Yatırım Hazırlama ve Kontrol Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek,

b)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım programıyla ilgili revize, detay dağılım onayları ve Cumhurbaşkanı Kararlarının istihsal ile ilgili işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak,

c)    Yatırım programı ile ilgili olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve diğer makamlarca talep edilen bilgileri, istenilen periyotlarda göndermek,

ç)    Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen Kalkınma Planı çalışmalarına katılmak,

d)   Bakanlık yatırım izleme ve koordinasyon toplantılarını düzenlemek, ilgili çalışmaları yürütmek, sonuç raporu hazırlayarak üst yönetime sunmak,

e)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının elinde bulunan tesis, makine, araç-gereç teçhizat vb. demirbaşların envanterini oluşturarak bu varlıkların kullanım oranlarını artırmak ve yatırım tasarrufu sağlamak amacıyla birimler arası iş birliğini sağlamak, Varlık Yönetimine ilişkin çalışmalar yapmak, denetlemek ve koordinasyon sağlamak,

f)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım faaliyetlerinin takibi ve uyumlaştırılması amacıyla ilgili birimlerden sorumluların da proje süresince dâhil olacağı bir proje yönetimi yaparak tüm yatırımların koordineli yürütülmesini sağlamak, Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin denetim ve kontrol yapmak, proje süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan araştırma programları için teknik rehberlik sağlamak ve gerekli görüldüğünde hizmet satın alınması çalışmalarını yapmak,

g)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım faaliyetlerine ilişkin olarak aylık bazda harcama verilerini toplamak ve bu verileri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olmak üzere analiz ederek Bakanlık Makamına ve talepleri halinde ilgili kamu kurum, kuruluşlarına sunmak,

ğ)   Bakanlık tarafından yapılan yatırımların ekonomik ve sosyal etkileri hakkında araştırma yapmak, Model geliştirmek ve bir proje yönetimi yaparak tüm yatırımların etkilerinin koordineli yürütülmesini sağlamak ve gerekli görüldüğünde hizmet satın alınması çalışmalarını yapmak,

h)   Bakanlık veya Başkanlık makamınca belirlenen önemli projeler ile mega projelerinin; yatırımlarının izlenmesi, risk yönetimi, değerlendirilmesi, saha ziyaretlerinin yapılması ve raporlanmasına ilişkin koordinasyon ve sekretarya görevlerini yürütmek,

ı)     Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi ile ilgili ulusal ve uluslararası iş ve işlemleri yürütülmesi, kamu özel iş birliği projeleri ile ilgili olarak Bakanlığımızın bağlı ilgili ve ilişkili kuruşları ile olan koordinasyonu sağlamak,

i)     Bakanlık ile bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması planlanan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) dahil bütün yatırım projelerinin planlanması, kontrolü, izlenmesi, incelenmesi ve raporlanmasında etkin bir proje yönetiminin sağlanması,  projelere  ilişkin  karar  alma  süreçlerinde  katılımın  artırılması  ve  yerinde  inceleme/değerlendirme  sağlanabilmesi  amacıyla saha ziyaretleri, teknik geziler,  yapım işleri geçici kabulleri  ile yurt içi veya yurtdışından alınacak olan her türlü mal ve hizmet alımı kabullerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulacak olan heyetlere gözlemci olarak katılmak,

j)     102 sayılı "Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarınca yürütülecek olan devlet yardımı uygulamalarına ilişkin Devlet Yardımı Teklifinin Hazırlanması ve Cumhurbaşkanı Kararı istihsaline ilişkin süreçleri koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek,

k)   Bakanlığın yatırım faaliyetleri ile ilgili sunum hazırlamak,

l)    Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

m)Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

n)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bilgi Hazırlama ve Yönetimi Biriminin görevleri

MADDE 8- (1) Bilgi Hazırlama ve Yönetimi Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    İl yatırım bilgilerini belirli periyotlarda konsolide ederek hazırlamak, üst yönetime ve talep eden Makamlara sunmak,

b)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının yatırım faaliyetlerine ilişkin il bazlı aylık olarak harcama verilerini toplamak ve analiz ederek Bakanlık Makamına ve talepleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sunmak,

c)     GAP, DAP, DOKAP gibi Bölgesel Kalkınma Planlarında Bakanlık sorumluluğundaki eylemlerin ilerlemesini takip etmek, gerektiğinde toplantılara katılmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

ç)     Açılış ve temel atmaya hazır hale getirilen projeleri takip ederek, belirli periyotlarda üst yönetime sunmak,

d)    “Bakanlığımız Şehrim İçin Ne Yapıyor” başlıklı il kitapçıklarını 81 il için güncelleyerek hazır hale getirmek,

e)     Görev ve Sorumluluk alanındaki faaliyetler için Ulaştırma Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek,

f)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

g)    Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ğ)    Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Yatırım Koordinasyon Biriminin görevleri

MADDE 9- (1) Yatırım Koordinasyon Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Kabine Toplantısı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanına Bilgi Dosyası hazırlamak,

b)   Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan Bakanlığımız sorumluluğundaki eylemlere ilişkin gelişmelerin 3’er aylık periyotlarla ilgili kuruluşlardan talep edilerek Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemine (CPPİDS) yansıtılmasını koordine etmek,

c)    Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gibi yatırım ile ilgili olarak diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve Bakanlık nezdinde koordine etmek,

ç)    180 Günlük İcraat Programında yer alan eylemlere dair gelişmelerin Bakanlık nezdinde koordine edilerek, Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı İzleme Sistemine 3 aylık periyotlarla veri girişini yapmak,

d)   Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların İletişim Bilgilerini güncellemek,

e)    2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Kamu Yararı Kararının onaylanması için Bakanlık Oluru almak, acele kamulaştırma talepleri için Cumhurbaşkanı Kararı almak üzere teklif hazırlamak,

f)    Organize sanayi bölgeleri, turizm bölgesi gibi yer tespiti çalışmalarında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gelen talepleri Bakanlık adına koordine etmek,

g)   Bakanlık Merkez Teşkilatının yatırım gerçekleşmelerini ve yıllık programlarda yer alan tedbirleri 3’er aylık dönemler itibarı ile ve yılsonu dönem raporu olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmek,

ğ)   Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Eylem Planları kapsamında yeni eylemlerin belirlenmesi ve eylemlere ilişkin kuruluşlardan elektronik ortamda alınan bilgilerin konsolide edilerek Cumhurbaşkanlığının Eylem Planı İzleme Sistemine aylık periyodlarla veri girişi yapmak,

h)   Yeni Ekonomik Programda yer almak üzere yeni eylemlerin belirlenmesi ve Programda yer alan eylemlere ilişkin gelişmelerin üçer aylık periyodlarla veri girişinin yapılmasını sağlamak,

ı)     Daire Başkanlığı Personeline ilişkin Daire Başkanı tarafından verilen iş ve işlemleri yönetmek,

i)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

j)     Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

k)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı, Birim Sorumluları ile Personelin Görev ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanının görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Daire Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı, Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinden Başkana karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur.

b)   Daire Başkanlığının yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek; yetkilerini yerinde, zamanında ve gereğince kullanmak,

c)    Daire Başkanlıkları ile gerekli koordinasyon ve iş birliğini temin etmek,

ç)    Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak,

d)   Birimlerinde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

e)    Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini konusunda talepte bulunmak,

f)    Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak,

g)   Sorumluluğu altındaki Birimler tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek,

ğ)   Bağlı personelin gerekli nitelikleri kazanması için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini sağlamak,

h)   Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını izlemek, denetlemek, mevzuatın gerektirdiği disiplin, izin, performans değerlendirmesi, çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı)     Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

i)     Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

j)     Birimlerinde kurulan iç kontrol sisteminin işleyişini, standartlarının uygulanmasını ve güncelliğini sağlamak,

k)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapılmasını sağlamak,

l)     İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

m) Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak, personelin uymasını sağlamak,

n)   Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

o)   Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında Başkana gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları yapmak,

ö)   Görev alanı ile ilgili olarak Başkan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim sorumlularının görev ve sorumlulukları

Madde 11- (1) Birim Sorumlularının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı tarafından verilen görevlerin eksiksiz olarak ve tam zamanında yapılmasını sağlamak,

b)   Başkanlığın işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hâkim olmak,

c)    Birimler arası koordinasyonu sağlamak ve düzenlenen toplantılara katılmak,

ç)    Birim personeli arasında koordinasyonu sağlamak ve onları yönlendirmek,

d)   Birimindeki yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek,

e)    Birimindeki personele ilişkin ilgili mevzuatın gerektirdiği izin, performans değerlendirmesi ve çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

f)    Birimindeki personelin mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve artırılması hususlarında gereken çabayı göstermek,

g)   Birimindeki iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınan veya alınması gereken tedbirler hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek,

ğ)   Biriminin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında teklif getirmek,

h)   Biriminin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuki, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri/değişimleri izlemek ve gerektiğinde Daire Başkanına bu hususlarda bilgi vermek ve maiyetindeki personelin bu hususlarda yetişmesini sağlamak,

ı)     İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,

i)     Birimindeki personelin çalışma istek ve azmini artırıcı tedbirleri almak,

j)     Çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Aynı kişi birden fazla birime birim sorumlusu olarak görevlendirebilir.

 

Personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Birim personeli; bağlı oldukları birime verilen görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Birim Sorumlusuna ve/veya Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur. Kariyer meslek grubu personeli doğrudan Daire Başkanına bağlı çalışır.

b)   Birimde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

c)    Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

ç)    Yerine getirmekle görevli oldukları iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak,

d)   Kurumun/Birimin faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak takip etmek,

e)    Mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hususlarında çaba göstermek,

f)    Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınması gereken tedbirler hakkında Birim Sorumlusunu ve Daire Başkanını bilgilendirmek,

g)   Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

ğ)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapmak,

h)   Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak,

ı)     Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında bir üst amirine teklif sunmak,

i)     Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

j)     Tutum ve davranışlarıyla çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı ve/veya Birim Sorumlusu tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Birim personeli; ilgili kişinin kişisel verilerine ancak, verilecek hizmetin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir, öğrendikleri kişisel verileri ilgili mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(3) İhtiyaç duyulması halinde bir personel birden fazla görevle ve/veya birimde görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İmza yetkisi

MADDE 13- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 16 ncı maddesi uyarınca çıkarılan Strateji Geliştirme Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin verdiği yetki çerçevesinde Başkan tarafından Daire Başkanına devredilmiş imza yetkisinin bir kısmını Daire Başkanı astlarına devredebilir. Bu husus çıkarılacak bir imza yetki talimatnamesi ile düzenlenir.

 

Görevlerde değişiklik

MADDE 14- (1) Daire Başkanı, birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, yayımlayacağı “personel görev dağılımı” ile belirlemeye ve gereği halinde personelin görev dağılımında ve/veya görev yerlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

Başkanlık Daire Başkanlıklarının Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığına karşı yükümlülükleri 

MADDE 15- (1) Başkanlık Daire Başkanlıkları; Yatırım Yönetimi ve Kontrol Daire Başkanlığının faaliyetlerinin mevzuat gereğince ve zamanında en iyi ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için, Daire Başkanlığı tarafından kendilerinden istenen bilgi, doküman vb. talepleri mevzuata uygun ve zamanında vermekle yükümlüdürler.

 

Yürürlük

Madde 16- (1) Bu Yönerge hükümleri Başkanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür.

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Dr. Hakan İNAÇ

Daire Başkanı

(312) 203-1341

hakan.inac
@uab.gov.tr

Sezai ÇELİK

Şube Müdür V.
Yatırım Hazırlama ve Kontrol Birimi Sorumlusu
(Mali Hizmetler Uzmanı)

(312) 203-2104

sezai.celik
@uab.gov.tr

Ramazan İREP

Bilgi Hazırlama ve Yönetimi Birimi Sorumlusu
(Elektrik-Elektronik Mühendisi)

(312) 203-1035

ramazan.irep
@uab.gov.tr

Muhammed Nuri
DİLEKCİ

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı

(312) 203-3531

nuri.dilekci
@uab.gov.tr

Merve ŞENEL

Ulaştırma ve Haberleşme Uzm. Yrd.

(312) 203-3686

merve.senel
@uab.gov.tr

Ertuğrul ÖZGÜN

Endüstri Mühendisi

(312) 203-2085

ertugrul.ozgun
@uab.gov.tr

Veysel TARHAN

İnşaat Mühendisi

(312) 203-1347

veysel.tarhan
@uab.gov.tr

Muhammed Furkan
ÖZDEMİR

İnşaat Mühendisi

(312) 203-1348

mfurkan.ozdemir
@uab.gov.tr

Hasret Ezgi USTA

Endüstri Mühendisi

(312) 203-3148

hezgi.usta
@uab.gov.tr

Ersan SARI

Mühendis

(312) 203-1352

ersan.sari@uab.gov.tr

Münevver Payidar
ÖNAL

İstatistikçi

(312) 203-1355

mpayidar.onal
@uab.gov.tr

Sibel TANSEL

V.H.K.İ.

(312) 203-1346

sibel.tansel
@uab.gov.tr

Fikret HASIRİPİ

Araştırmacı

(312) 203-1385

fikret.hasiripi
@uab.gov.tr

Mahmut DURSUN

Araştırmacı

(312) 203-2098

mahmut.dursun
@uab.gov.tr