Logo

İç Kontrol Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Berrin KAHRAMAN

Daire Başkanı

(312) 203-1933

berrin.kahraman@uab.gov.tr

Talha FERŞADOĞLU

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı

(312) 203-3159

talha.fersadoglu@uab.gov.tr

Selami ÜSTÜNDAĞ

Şube Müdürü

(312) 203-3107

selami.ustundag@uab.gov.tr

İlknur UZUNAY

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-1375

ilknur.uzunay@uab.gov.tr

Erkan ÖZDEMİR

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-1384

erkan.ozdemir@uab.gov.tr

Ayça Damla DURNA

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-2103

adamla.durna@uab.gov.tr

Beyza ALPARSLAN

Mühendis

(312) 203-2097

beyza.alparslan@uab.gov.tr

Merve ÖZCAN

Uzman

(312) 203-3058

merve.ozcan@uab.gov.tr

Özge TATAR

Mali Hizmetler Uzm. Yrd.

(312) 203-3871

ozge.tatar@uab.gov.tr

Nur VOLKAN

Araştırmacı

(312) 203-3057

nur.volkan@uab.gov.tr

Aybars ASLAN

Uzman

(312) 203-3860

aybars.aslan@uab.gov.tr

Görevleri

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için eylem planı oluşturmak ve takibini yapmak,

b) Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

c) Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmalarını yapmak,

ç) Bakanlık Sayıştay raporlarının cevaplarını ilgili birimler ile koordine ederek hazırlamak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek,

d) İç denetim raporlarını izlemek ve değerlendirmek,

e) Başkanlığın görev alanına ilişkin konularda yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak,

f) Ön mali kontrol görevini yürütmek, gerektiğinde ilgili harcama birimlerini bilgilendirmek,

g) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve verilen görüşler aracılığıyla danışmanlık yapmak,      

ğ) Mali mevzuatlara ilişkin kanun ve yönetmelik taslaklarına görüş bildirmek,

h) Başkanlık personelinin uçak seyahatlerinden elde edilen kamu millerinin kayıt ve takibini yapmak,            

ı) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

i) Bakanlık kuruluşlarının faaliyetleri hakkında Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporlara ilişkin Bakanlık görüşlerini Sayıştay Başkanlığına göndermek, TBMM KİT Alt ve Üst Komisyonu toplantılarına Bakanlığı temsilen katılmak,

j) 4734 sayılı Kanuna göre Bakanlık nezdinde yapılan ihalelerle ilgili oluşturulan ihale komisyonuna mali üye katılımını sağlamak,

k) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin 21/f- 22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların takibini yapmak, konsolide etmek ve SGB Başkanına aylık rapor halinde sunmak,

l) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

m) Üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ve temlik işlemlerinin takibi ve gereğini yapmak,

n) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Birim Yönergesi

İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İç Kontrol Daire Başkanlığı Birimleri ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, İç Kontrol Daire Başkanlığının, birimlerin ve bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.


Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 19/04/2021 tarihli ve 23591 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olan Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)     Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b)    Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,

c)     Başkanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ç)     Birim: İç Kontrol Daire Başkanlığı birimlerini,

d)    Birim Personeli: Birimde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan istihdam şekillerinde çalışanlar ile birimlerde görevli diğer personeli,

e)     Daire Başkanı: İç Kontrol Daire Başkanını,

f)     Daire Başkanlığı: İç Kontrol Daire Başkanlığını,

g)    Daire Başkanlıkları: Başkana bağlı dokuz Daire Başkanlığını,

ğ)    İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İç Kontrol Daire Başkanlığı Görevleri, Birimleri ve Birimlerin Görevleri

 

İç Kontrol Daire Başkanlığı görevleri

Madde 5– (1) İç Kontrol Daire Başkanlığı görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Strateji Geliştirme Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluk yönergesinde belirtilen Başkanlığın görevleri, hedef ve ilkeleri doğrultusunda çalışmaları yürütmek,

b)   Birimde yapılan işleri; kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek,

c)    Bakanlık nezdinde İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması, standartların geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak ve denetlemek,

ç)    İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için eylem planı oluşturmak ve takibini yapmak,

d)   Bakanlık genelinde İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini, yazılım üzerinden takip etmek, güncelliğinin sağlaması için gerekli faaliyetleri planlamak ve uygulama etkenliğini değerlendirmek,

e)    İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile ilgili; görüş, öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilerek gerekli iyileştirme önlemlerinin alınmasını sağlamak,

f)    Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

g)   Stratejik planda ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını engelleyecek iç ve dış kaynaklı risklerin analizinin yapılmasını sağlamak.

ğ)   Ön mali kontrol görevini yürütmek, gerektiğinde ilgili harcama birimlerini bilgilendirmek,

h)   Bakanlık nezdinde ön mali kontrol işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve sürecin iyileştirilmesi konusunda birimlerle koordineli olarak gerekli faaliyetleri planlamak ve takip etmek,

ı)     Kurumun kaynak israfına ve mali zararına yol açabilecek hususlar ile ön mali kontrole uygun görüş verilmeyen işlemler hakkında Üst Yönetimi bilgilendirmek,

i)     Mali mevzuatın uygulanması hususunda üst yönetime ve harcama yetkililerine, gerekmesi halinde konu ile ilgili birimlerin de görüşleri alınarak bilgi sağlamak, vereceği görüşler aracılığıyla danışmanlık yapmak,      

j)     Mali konularla ilgili mevzuata ilişkin kanun ve yönetmelik taslaklarına görüş bildirmek,

k)   Mali mevzuata ilişkin çalışmalarda İdare adına toplantılara katılmak ve komisyonlarda görev almak,

l)     Mali mevzuatın Bakanlık genelinde etkin olarak uygulanması amacıyla yönerge, genelge hazırlanmasını sağlamak,

m) Görev alanına ilişkin diğer konularda yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak,

n)   İç denetim raporlarını izlemek ve değerlendirmek,

o)   Başkanlık personelinin uçak seyahatlerinden elde edilen kamu millerinin kayıt ve takibini yapmak,

ö)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

p)   Bakanlık Sayıştay raporlarının cevaplarını ilgili birimler ile koordine ederek hazırlamak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek,

r)    Bakanlık kuruluşlarının faaliyetleri hakkında Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporlara ilişkin Kurumların cevaplarını ve Bakanlık görüşlerini Sayıştay Başkanlığına göndermek, TBMM KİT Alt ve Üst Komisyonu toplantılarına Bakanlığı temsilen katılmak,

s)    4734 sayılı Kanuna göre Bakanlık nezdinde yapılan ihalelere ilgili oluşturulan ihale komisyonuna mali üye katılımını sağlamak,

ş)    4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin 21/f -22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların takibini yapmak, konsolide etmek ve   Başkana aylık rapor halinde sunmak,

t)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

u)   Görev alanlarıyla ilgili sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma geliştirme, analiz ve değerlendirme yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak,

ü)   Görev ve yetkileri dahilindeki konularda, merkez ile taşra teşkilatının çalışmaları arasında koordinasyonu sağlamak,

v)   Daire Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili çıktıların Başkanlık web sitesinde yayınlanması amacıyla ilgili bölüme iletilmesini sağlamak,

y)   Mali mevzuatlarda yapılan düzenlemeler çerçevesinde; Bakanlığımız merkez harcama birimleri ile Bağlı kurum ve Kuruluşlarımızca yapılan süre uzatımı, fesih vb. talepleri, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kamu İhale Kurumuna vb. göndermek. Söz konusu taleplerin işlem sonuçlarını ilgili birimlere göndererek takibini sağlamak,

z)    Üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ve temlik işlemlerinin takibi ve gereğini yapmak,

aa)    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.      

 

İç Kontrol Daire Başkanlığı Birimleri

Madde 6- (1) İç Kontrol Daire Başkanlığı, Daire Başkanı ile Daire Başkanına bağlı;

a)    İç Kontrol Birimi

b)   Ön Mali Kontrol Birimi

c)    Sayıştay Raporları Koordinasyon Birimi

ç)    İdari İşler Birimi

teşkilatından oluşur. Gerektiğinde Daire Başkanı tarafından teşkilat yapısında değişiklik yapılabilir.

 

İç Kontrol Biriminin görevleri

Madde 7- (1) İç Kontrol Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlıkta İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

b)   Bakanlık genelinde İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini yazılım üzerinden takip etmek, güncelliğini sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütmek ve uygulama etkenliğini değerlendirmek,

c)    Bakanlık genelinde İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin uygulanması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda birimlere destek olmak,

ç)    İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi farkındalık/teknik eğitim programları hazırlamak ve birimlerdeki yönetici ve personele bilinçlendirme eğitimleri vermek,

d)   Kontrol ortamının ve kurulacak İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin, sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak için gerekli kontrol stratejileri ve yöntemlerinin oluşturulmasını sağlamak,

e)    İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi uygulamalarının sürekliliğini, güncelliğini ve mevzuata uygunluğunu ilgili birimlerle işbirliği içinde izlemek, yılda en az bir kez sonuçların değerlendirmesini yaparak raporlamak,

f)    Periyodik aralıklarla uygulanan Memnuniyet Anketleri ve Kurumsal Performans Analizlerinin sonuçlarını İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirerek uygulama sorunlarını teşhis etmek ve bu çerçevede iyileştirme planları yapmak,

g)   İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

ğ)   Raporlama sistematiğinin kurulması ve yazılı hale getirilmesini sağlamak,

h)   İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip ederek duyurmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

ı)     İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi gereği Eylem Planları oluşturmak ve gerçekleşme sonuçlarını izlemek,

i)     Stratejik planda ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını engelleyecek iç ve dış kaynaklı risklerin analizinin yapılmasını sağlamak,

j)     İç ve dış denetim raporlarını İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirmek, görev alanı ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak,

k)   Görev ve sorumluluk alanına ilişkin konularda ve mali mevzuatın uygulanması konusunda yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak,

l)     Mali mevzuatın uygulanması konusunda ilgili harcama birimlerinden gelen görüş taleplerine cevap vermek ve mali konularda danışmanlık yapmak,

m) Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici Başkanlık görüşünü oluşturmak ve Bakanlık birimlerine yazılı bilgilendirme yapmak,

n)   Görev alanlarıyla ilgili sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma geliştirme, analiz ve değerlendirme yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak,

o)   Mali mevzuatla ilgili güncellemeleri takip etmek,

ö)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

p)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

r)    Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Ön Mali Kontrol Biriminin görevleri

Madde 8- (1) Ön Mali Kontrol Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlık “Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” kapsamındaki mali karar ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ön mali kontrole tabi tutmak,

b)   Ön mali kontrol süreçlerinin uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yaparak yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak,

c)    Ön Mali Kontrol ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip ederek, gerekli güncelleme çalışmaları ve duyurularını yapmak,

ç)    Ön mali kontrol kapsamı dışında kalan işlemlerden; yapılan risk değerlendirmesi sonucunda ön mali kontrole tabi tutulmasında yarar görülen diğer mali karar ve işlemlerin kontrollerini belirlenen kriterler doğrultusunda yapmak,

d)   Ön mali kontrol işlemleri sonucunda görüş yazısı hazırlamak, uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemleri üst yöneticiye raporlamak,

e)    Bakanlık nezdinde Ön Mali Kontrol işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve sürecin iyileştirilmesi konusunda birimlerle koordineli olarak gerekli faaliyetleri planlamak ve takip etmek,

f)    Kurumun kaynak israfına ve mali zararına yol açabilecek hususlar hakkında Üst Yönetimi bilgilendirmek,

g)   Mali konularla ilgili mevzuata ilişkin kanun ve yönetmelik taslaklarına görüş bildirmek,

ğ)   Görev alanına ilişkin konularda yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak,

h)   Mali mevzuatla ilgili güncellemeleri takip etmek,

ı)     İç ve dış denetim raporlarını görev alanı kapsamında değerlendirmek, ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak,

i)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

j)     Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

k)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Sayıştay Raporları Koordinasyon Biriminin görevleri

Madde 9- (1) Sayıştay Raporları Koordinasyon Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlık Sayıştay Denetim Raporunu incelemek, bulguları ilgili birimlere yönlendirmek, verilen cevapları değerlendirdikten sonra konsolide ederek Sayıştay Başkanlığına göndermek,

b)   Bakanlık ve Kuruluşlarının Sayıştay Denetim Raporları ile ilgili üst yönetime rapor ve bilgi notu hazırlamak,

c)    Bakanlık Sayıştay Denetim Raporunda tüm birimleri ilgilendiren ve düzenlemeye ihtiyaç duyulan bulgulara yönelik doğru uygulamaların yapılmasını teminen düzenleyici yazıları hazırlamak ve birimlere göndermek,

ç)    Bakanlık Kuruluşlarının Sayıştay Raporlarına ilişkin Kurumların cevaplarını ve Bakanlık görüşlerini Sayıştay Başkanlığına göndermek, TBMM KİT Alt ve Üst Komisyonu toplantılarına Bakanlığı temsilen katılmak,

d)   Bakanlık Sayıştay Denetim Raporuna ilişkin, Bulgu İzleme Tablosunu belirli periyotlarla Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına göndermek,

e)    Görev alanı kapsamında Sayıştay Denetçileri tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin temin edilmesini sağlamak,

f)    Sayıştay Raporları ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarına sunum, rapor hazırlamak,

g)   Görev alanlarıyla ilgili sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma geliştirme, analiz ve değerlendirme yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak,

ğ)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

h)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ı)     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İdari İşler Biriminin görevleri

MADDE 10- (1) İdari İşler Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlık ihale komisyonlarına katılım için, harcama birimlerince talep edilen asıl ve yedek mali üyenin bildirilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak,

b)   4734 sayılı Kanunun 6.maddesine göre oluşturulan komisyona mali üye olarak katılmak, ihalenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetlerinde yer almak,

c)    4734 sayılı kanunun 62 nci maddesinin 21-f-22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamalarının takibini yapmak, konsolide etmek ve Başkana aylık rapor halinde sunmak,

ç)    Mali mevzuatlarda yapılan düzenlemeler çerçevesinde; Bakanlığımız merkez harcama birimleri ile Bağlı kurum ve Kuruluşlarımızca yapılan süre uzatımı, fesih vb. talepleri, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kamu İhale Kurumuna vb. göndermek. Söz konusu taleplerin işlem sonuçlarını ilgili birimlere göndererek takibini sağlamak,

d)   Ön mali kontrol kapsamındaki dosyaları kayıt altına almak ve arşivlemek,

e)    Daire Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili çıktıların Başkanlık web sitesinde yayınlanması amacıyla ilgili bölüme iletilmesini sağlamak,

f)    Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden gelen üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ve ihtiyati tedbir yazılarına cevap vermek,

g)   Başkanlık personelinin uçak seyahatlerinden elde edilen kamu millerinin kayıt ve takibini yapmak,

ğ)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

h)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ı)     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı ile Personelin Görev ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanının görev ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Daire Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı, Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinden Başkana karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur.

b)   Daire Başkanlığının yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek; yetkilerini yerinde, zamanında ve gereğince kullanmak,

c)    Daire Başkanlıkları ile gerekli koordinasyon ve iş birliğini temin etmek,

ç)    Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak,

d)   Birimlerinde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

e)    Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini konusunda talepte bulunmak,

f)    Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak,

g)   Sorumluluğu altındaki Birimler tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek,

ğ)   Bağlı personelin gerekli nitelikleri kazanması için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini sağlamak,

h)   Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını izlemek, denetlemek, mevzuatın gerektirdiği disiplin, izin, performans değerlendirmesi, çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı)     Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

i)     Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

j)     Birimlerinde kurulan iç kontrol sisteminin işleyişini, standartlarının uygulanmasını ve güncelliğini sağlamak,

k)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapılmasını sağlamak,

l)     İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

m) Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak, personelin uymasını sağlamak,

n)   Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

o)   Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında Başkana gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları yapmak,

ö)   Görev alanı ile ilgili olarak Başkan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Birim personeli; bağlı oldukları birime verilen görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Birim Sorumlusuna ve/veya Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur. Kariyer meslek grubu personeli doğrudan Daire Başkanına bağlı çalışır.

b)   Birimde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

c)    Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

ç)    Yerine getirmekle görevli oldukları iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak,

d)   Kurumun/Birimin faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak takip etmek,

e)    Mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hususlarında çaba göstermek,

f)    Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınması gereken tedbirler hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek,

g)   Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

ğ)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapmak,

h)   Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak,

ı)     Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında bir üst amirine teklif sunmak,

i)     Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

j)     Tutum ve davranışlarıyla çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Birim personeli; ilgili kişinin kişisel verilerine ancak, verilecek hizmetin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir, öğrendikleri kişisel verileri ilgili mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(3) İhtiyaç duyulması halinde bir personel birden fazla görevle ve/veya birimde görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İmza yetkisi

MADDE 13- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 16 ncı maddesi uyarınca çıkarılan Strateji Geliştirme Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin verdiği yetki çerçevesinde Başkan tarafından Daire Başkanına devredilmiş imza yetkisinin bir kısmını Daire Başkanı astlarına devredebilir. Bu husus çıkarılacak bir imza yetki talimatnamesi ile düzenlenir.

 

Görevlerde değişiklik

MADDE 14- (1) Daire Başkanı, birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, yayımlayacağı “personel görev dağılımı” ile belirlemeye ve gereği halinde personelin görev dağılımında ve/veya görev yerlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 (2) İş yoğunluğu ve sağlık durumları nedeniyle, hizmetin aksamaması için personelin görev ve sorumluluklarında geçici düzenleme ve değişiklikler yapılabilir.

 

Başkanlık Daire Başkanlıklarının İç Kontrol Daire Başkanlığına karşı yükümlülükleri 

MADDE 15- (1) Başkanlık Daire Başkanlıkları; İç Kontrol Daire Başkanlığının faaliyetlerinin mevzuat gereğince ve zamanında en iyi ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için, Daire Başkanlığı tarafından kendilerinden istenen bilgi, doküman vb. talepleri mevzuata uygun ve zamanında vermekle yükümlüdürler.

 

Yürürlük

Madde 16- (1) Bu Yönerge hükümleri Başkanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür.