İç Kontrol Daire Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Logo

İç Kontrol Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Berrin KAHRAMAN

Daire Başkanı

(312) 203-1933

berrin.kahraman@uab.gov.tr

Selami ÜSTÜNDAĞ

Şube Müdürü

selami.ustundag@uab.gov.tr

Erkan ÖZDEMİR

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-1384

erkan.ozdemir@uab.gov.tr

İlknur UZUNAY

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-1375

ilknur.uzunay@uab.gov.tr

Ayça Damla DURNA

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-2103

adamla.durna@uab.gov.tr

Arda ATALAY

Uzman

(312) 203-3303

arda.atalay@uab.gov.tr

Aybars ASLAN

Uzman

(312) 203-3860

aybars.aslan@uab.gov.tr

Nur VOLKAN

Araştırmacı

(312) 203-3057

nur.volkan@uab.gov.tr

Beyza ALPARSLAN

Mühendis

(312) 203-2097

beyza.alparslan@uab.gov.tr

Talha FERŞADOĞLU

Ulaştırma ve Haberleşme
Uzman Yardımcısı

(312) 203-3159

talha.fersadoglu@uab.gov.tr

Görevleri

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için eylem planı oluşturmak ve takibini yapmak,

b) Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

c) Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmalarını yapmak,

ç) Bakanlık Sayıştay raporlarının cevaplarını ilgili birimler ile koordine ederek hazırlamak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek,

d) İç denetim raporlarını izlemek ve değerlendirmek,

e) Başkanlığın görev alanına ilişkin konularda yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak,

f) Ön mali kontrol görevini yürütmek, gerektiğinde ilgili harcama birimlerini bilgilendirmek,

g) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve verilen görüşler aracılığıyla danışmanlık yapmak,      

ğ) Mali mevzuatlara ilişkin kanun ve yönetmelik taslaklarına görüş bildirmek,

h) Başkanlık personelinin uçak seyahatlerinden elde edilen kamu millerinin kayıt ve takibini yapmak,            

ı) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

i) Bakanlık kuruluşlarının faaliyetleri hakkında Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporlara ilişkin Bakanlık görüşlerini Sayıştay Başkanlığına göndermek, TBMM KİT Alt ve Üst Komisyonu toplantılarına Bakanlığı temsilen katılmak,

j) 4734 sayılı Kanuna göre Bakanlık nezdinde yapılan ihalelerle ilgili oluşturulan ihale komisyonuna mali üye katılımını sağlamak,

k) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin 21/f- 22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların takibini yapmak, konsolide etmek ve SGB Başkanına aylık rapor halinde sunmak,

l) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

m) Üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ve temlik işlemlerinin takibi ve gereğini yapmak,

n) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.