İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad

Unvan

Telefon

E-Posta

Berrin KAHRAMAN

Daire Başkanı

0 (312) 203 19 33

berrin.kahraman@uab.gov.tr

Cemile BUZLU

Mali Hizmetler Uzmanı

0 (312) 203 13 83

cemile.buzlu@uab.gov.tr

İlknur UZUNAY

Mali Hizmetler Uzmanı

0 (312) 203 13 75

ilknur.uzunay@uab.gov.tr

Sabiha İNANIR

Mali Hizmetler Uzmanı

0 (312) 203 20 97

sabiha.inanir@uab.gov.tr

Eser ÇAYIRLI

Mali Hizmetler Uzmanı

0 (312) 203 15 23

eser.cayirli@uab.gov.tr

Lütfiye ÜSTÜNAY

Mali Hizmetler Uzmanı

0 (312) 203 22 59

lutfiye.ustunay@uab.gov.tr

A. Damla DURNA

Mali Hizmetler Uzmanı

0 (312) 203 21 03

adamla.durna@uab.gov.tr

Nur VOLKAN

Araştırmacı

0 (312) 203 30 57

nur.volkan@uab.gov.tr

Görevleri

1. İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için eylem planı oluşturmak ve takibini yapmak.

2. Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

3. Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmalarını yapmak.

4. Bakanlığımız Sayıştay raporlarının cevaplarını ilgili birimler ile koordine ederek hazırlamak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek.

5. İç denetim raporlarını izlemek ve değerlendirmek.

6. İdarenin görev alanına ilişkin konularda yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak. 

7. Ön mali kontrol görevini yürütmek, gerektiğinde ilgili harcama birimlerini bilgilendirmek.

8. Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve verilen görüşler aracılığıyla danışmanlık yapmak.       

9. Mali mevzuatlara ilişkin kanun ve yönetmelik taslaklarına görüş bildirmek.

10. Harcama birimlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdindeki nakit taleplerini izlemek ve sonuçlandırmak.

11. Başkanlık personelinin uçak seyahatlerinden elde edilen kamu millerinin kayıt ve takibini yapmak.             

12. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

13. Bakan, üst yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.