Logo

Planlama Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Dr. Demet CAVCAV

Daire Başkanı

(312) 203-1335

demet.cavcav@uab.gov.tr

Selçuk ÜN

Ulaştırma ve
Haberleşme Uzmanı

(312) 203-1178

selcuk.un@uab.gov.tr

Mehmet AYCAN

Denizcilik Uzmanı

(312) 203-2009

mehmet.aycan@uab.gov.tr

Ayşe Özlem ÇOLAK

Ulaştırma ve Haberleşme
Uzman Yardımcısı

(312) 203-3155

aozlem.colak@uab.gov.tr

Hilal GÖLBAŞI

Mühendis

(312) 203-3154

hilal.golbasi@uab.gov.tr

Mebrure Itır GEVREK

Mühendis

(312) 203-2089

mitir.gevrek@uab.gov.tr

Sertan EROĞLU

Matematikçi

(312) 203-3152

sertan.eroglu@uab.gov.tr

Erol ÇİÇEK

Matematikçi

(312) 203-2090

erol.cicek@uab.gov.tr

Merve VARANKAYA

Şehir Plancısı

(312) 203-3189

merve.varankaya@uab.gov.tr

Selma ELMALI

V.H.K.İ.

(312) 203-2096

selma.elmali@uab.gov.tr

Görevleri

a) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planlarını iç ve dış paydaşları ile koordine içinde hazırlamak,

b) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planları için gerekli olan verileri Bakanlık ile kuruluşlarından ve dış paydaşlardan toplamak,

c) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planları ile ilgili hazırlanacak olan zaman ve eylem planlarının uygulamaya geçirilmesi, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin olarak çalıştırılmasını sağlamak,

ç) Tüm ulaşım türlerindeki yük ve yolcu dağılımı dikkate alınarak, mevcut ulaşım altyapısının hedeflenen sosyo-ekonomik gelişmişlik ve ülkedeki üst ölçekli planlama kararlarının açığa çıkaracağı ulaşım gereksinimlerini modellemek,

d) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Plan çalışmalarının revizyonu kapsamında yolcu ve yük modellerinin kurulumu ve kalibrasyonu ile mevcut ve gelecekteki sorunların tespiti, çözümüne yönelik alternatiflerin oluşturulması ve bu çözüm modellerinin test edilmesini sağlamak,

e) Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planının hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında gerekli görüldüğünde hizmet satın alınmasına yönelik çalışmalar yapmak,

f) Ulaştırma, lojistik ve haberleşme yatırımlarının milli bütçe kaynakları dışında Yap İşlet Devret gibi finansman modelleri ile gerçekleştirilmesi konusunda araştırma yapmak, öneriler geliştirmek, konu ile ilgili mevzuatı takip etmek ve raporlamak,

g) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planları ile Kent içi Ulaşım ve Lojistik Ana Planlarının uyumlu bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve bu planların hazırlanması sürecinde kullanılan talep tahmin modellerinin kontrolünü yapmak,

ğ) Yolcu, yük ve haberleşme faaliyetlerinin ülke çapında ve iller bazında koordineli olarak planlanması, oluşturulacak eylem planlarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını ve dijital desteği sağlayarak hareketliliğe yönelik planlama faaliyetlerini yürütmek,

h) Bakanlık kuruluşları ile Bakanlıkların üst düzey planlama kararlarını (Kalkınma planları, Ana plan niteliğindeki çalışmalar, stratejik belgeler vb.) takip etmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ı) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

i) Görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

j) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

k) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Birim Yönergesi

PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Planlama Daire Başkanlığı Birimleri ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Planlama Daire Başkanlığının, birimlerin ve bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 19/04/2021 tarihli ve 23591 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olan Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)    Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b)   Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,

c)    Başkanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ç)    Birim: Planlama Daire Başkanlığı birimlerini,

d)   Birim Personeli: Birimde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan istihdam şekillerinde çalışanlar ile birimlerde görevli diğer personeli,

e)    Birim Sorumlusu: Daire Başkanı tarafından birimini koordine etmekle görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personeli,

f)    Daire Başkanı: Planlama Daire Başkanını,

g)   Daire Başkanlığı: Planlama Daire Başkanlığını,

ğ)   Daire Başkanlıkları: Başkana bağlı dokuz Daire Başkanlığını,

h)   İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Planlama Daire Başkanlığı Görevleri, Birimleri ve Birimlerin Görevleri

 

Planlama Daire Başkanlığı görevleri

Madde 5- (1) Planlama Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planlarını iç ve dış paydaşları ile koordine içinde hazırlamak,

b)   Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planları için gerekli olan verileri Bakanlık ile kuruluşlarından ve dış paydaşlardan toplamak,

c)    Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planları ile ilgili hazırlanacak olan zaman ve eylem planlarının uygulamaya geçirilmesi, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin olarak çalıştırılmasını sağlamak,

ç)    Tüm ulaşım türlerindeki yük ve yolcu dağılımı dikkate alınarak, mevcut ulaşım altyapısının hedeflenen sosyo-ekonomik gelişmişlik ve ülkedeki üst ölçekli planlama kararlarının açığa çıkaracağı ulaşım gereksinimlerini modellemek,

d)   Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Plan çalışmalarının revizyonu kapsamında yolcu ve yük modellerinin kurulumu, kalibrasyonu ile mevcut ve gelecekteki sorunların tespiti, çözümüne yönelik alternatiflerin oluşturulması ve bu çözüm modellerinin test edilmesini sağlamak,

e)    Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planının hazırlanma, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında gerekli görüldüğünde hizmet satın alınmasına yönelik çalışmalar yapmak,

f)    Ulaştırma, lojistik ve haberleşme yatırımlarının milli bütçe kaynakları dışında Yap İşlet Devret gibi finansman modelleri ile gerçekleştirilmesi konusunda araştırma yapmak, öneriler geliştirmek, konu ile ilgili mevzuatı takip etmek ve raporlamak,

g)   Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planları ile Kent içi Ulaşım ve Lojistik Ana Planlarının uyumlu bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve bu planların hazırlanması sürecinde kullanılan talep tahmin modellerinin kontrolünü yapmak,

ğ)   Yolcu, yük ve haberleşme faaliyetlerinin ülke çapında ve iller bazında koordineli olarak planlanması, oluşturulacak eylem planlarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını ve dijital desteği sağlayarak hareketliliğe yönelik planlama faaliyetlerini yürütmek,

h)   Bakanlık kuruluşları ile Bakanlıkların üst düzey planlama kararlarını (Kalkınma planları, Ana plan niteliğindeki çalışmalar, stratejik belgeler vb.) takip etmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ı)     Görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

i)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

j)     Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

k)   Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Planlama Daire Başkanlığı Birimleri

Madde 6- (1) Planlama Daire Başkanlığı, Daire Başkanı ile Daire Başkanına bağlı;

a)    Veri Toplama Analiz ve Değerlendirme Birimi

b)   Ulaşım Modelleme ve Planlama Birimi

c)    Ulaşım Planlaması İzleme ve Değerlendirme Birimi

teşkilatından oluşur. Gerektiğinde Daire Başkanı tarafından teşkilat yapısında değişiklik yapılabilir.

 

Veri Toplama Analiz ve Değerlendirme Biriminin görevleri

Madde 7- (1) Veri Toplama Analiz ve Değerlendirme Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planlarını iç ve dış paydaşları ile koordine içinde hazırlamak,

b)   Ulaşım planlaması için kullanılacak her türlü veriyi toplamak ve gerektiğinde veri toplama saha çalışmalarında yer almak,

c)    Ulaşım planlaması için toplanan verileri modelleme aşamasına girdi olacak formatta hazır hale getirmek,

ç)    Ulaşım planlaması veri haritası oluşturulması ve güncellenmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek,

d)   Ulaştırma ve Lojistik Ana Planının revizyonu ya da yeniden yapılması aşamalarında hizmet satın alınması durumunda alınacak hizmete ilişkin şartname hazırlamak ve ilgili firma ile koordineli çalışmak,

e)    Ulaşım planlaması ile ilgili ulusal/uluslararası toplantı, eğitim, çalıştay, kongre, seminer vb. etkinliklere katılmak,

f)    Görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

g)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

ğ)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

h)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Ulaşım Modelleme ve Planlama Biriminin görevleri

Madde 8- (1) Ulaşım Modelleme ve Planlama Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planlarını iç ve dış paydaşları ile koordine içinde hazırlamak,

b)   Ulaşımın tüm modlarındaki yük ve yolcu dağılımını dikkate alarak, mevcut ulaşım altyapısını modellemek ve ihtiyaçları belirlemek,

c)    Ulaştırma ve Lojistik Ana Planının hedef yıllarına ait yük ve yolcu dağılımı ile sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini dikkate alarak modelleri geliştirmek ve üst düzey planlama kararlarının oluşturacağı veya bu kararlara esas teşkil edecek ulaşım gereksinimlerini belirlemek,

ç)    Ulaşım Planlaması ile ilgili çalışmalar kapsamında yük ve yolcu modellerinin kurulumu ve kalibrasyonu ile mevcut ve gelecekteki sorunların tespiti, çözüm alternatiflerini oluşturulması ve modellerde test edilebilmesine ilişkin faaliyetleri yürütmek,

d)   Ulaşım planlaması için model geliştirme sürecinde uluslararası standartları araştırmak ve ülkemiz için uygun olanları tespit etmek,

e)    Ulaşım planlamasına ilişkin modellerin güncelliğini teknolojik ve bilimsel gelişmelere uygunluk yönünden kontrol etmek,

f)    Yolcu, yük ve haberleşme faaliyetlerinin ülke çapında ve iller bazında koordineli olarak planlanması, oluşturulacak eylem planlarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını ve dijital desteği sağlayarak hareketliliğe yönelik planlama faaliyetlerini yürütmek,

g)   Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planları ile Kent içi Ulaşım ve Lojistik Ana Planlarının uyumlu bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve bu planların hazırlanması sürecinde kullanılan talep tahmin modellerinin kontrolünü yapmak,

ğ)   Ulaştırma ve Lojistik Ana Planının revizyonu ya da yeniden yapılması aşamalarında hizmet satın alınması durumunda alınacak hizmete ilişkin şartname hazırlamak ve ilgili firma ile koordineli çalışmak,

h)   Ulaşım planlaması ile ilgili ulusal/uluslararası toplantı, eğitim, çalıştay, kongre, seminer vb. etkinliklere katılmak,

ı)     Görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

i)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

j)     Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

k)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Ulaşım Planlaması İzleme ve Değerlendirme Biriminin görevleri

Madde 9- (1) Ulaşım Planlaması İzleme ve Değerlendirme Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planlarını iç ve dış paydaşları ile koordine içinde hazırlamak,

b)   Ulaştırma ve Lojistik Ana Planının uygulamaya konulması ve uygulamadaki işleyişin izlenmesi, değerlendirilmesi süreçlerini yürütmek,

c)    Ulaştırma, lojistik ve haberleşme yatırımlarının milli bütçe kaynakları dışında Yap İşlet Devret gibi finansman modelleri ile gerçekleştirilmesi konusunda araştırma yapmak, öneriler geliştirmek, konu ile ilgili mevzuatı takip etmek ve raporlamak,

ç)    Ulaştırma ve Lojistik Ana Planının performans göstergelerini, ölçüm yöntemlerini ve izleme periyotlarını belirlemek,

d)   Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamındaki projelerin süreç kartlarını oluşturmak,

e)    Ulaştırma ve Lojistik Ana Planının uygulamadaki işleyişinin izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında ilgili kurum/birim ile görüşmeler yapmak,

f)    Gerek duyulması halinde performans ölçüm kriterlerini güncellemek,

g)   Bakanlık ilgili/ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer paydaş Bakanlıkların üst düzey planlama kararlarını (Kalkınma planları, Master plan niteliğindeki çalışmalar, stratejik belgeler vb.) Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile bağlantılı olarak takip etmek ve iş birliği yapmak,

ğ)   Yolcu, yük ve haberleşme faaliyetlerinin ülke çapında ve iller bazında koordineli olarak planlanması, oluşturulacak eylem planlarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını ve dijital desteği sağlayarak hareketliliğe yönelik planlama faaliyetlerini yürütmek,

h)   Ulaştırma ve Lojistik Ana Planının revizyonu ya da yeniden yapılması aşamalarında hizmet satın alınması durumunda alınacak hizmete ilişkin şartname hazırlamak ve ilgili firma ile koordineli çalışmak,

ı)     Ulaşım planlamasına ilişkin ulusal/uluslararası toplantı, eğitim, çalıştay, kongre, seminer vb. etkinliklere katılmak,

i)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

j)     Görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

k)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

l)     Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

m) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı, Birim Sorumluları ile Personelin Görev ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanının görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Daire Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı, Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinden Başkana karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur.

b)   Daire Başkanlığının yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek; yetkilerini yerinde, zamanında ve gereğince kullanmak,

c)    Daire Başkanlıkları ile gerekli koordinasyon ve iş birliğini temin etmek,

ç)    Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak,

d)   Birimlerinde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

e)    Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini konusunda talepte bulunmak,

f)    Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak,

g)   Sorumluluğu altındaki Birimler tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek,

ğ)   Bağlı personelin gerekli nitelikleri kazanması için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini sağlamak,

h)   Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını izlemek, denetlemek, mevzuatın gerektirdiği disiplin, izin, performans değerlendirmesi, çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı)     Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

i)     Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

j)     Birimlerinde kurulan iç kontrol sisteminin işleyişini, standartlarının uygulanmasını ve güncelliğini sağlamak,

k)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapılmasını sağlamak,

l)     İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

m) Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak, personelin uymasını sağlamak,

n)   Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

o)   Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında Başkana gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları yapmak,

ö)   Görev alanı ile ilgili olarak Başkan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim sorumlularının görev ve sorumlulukları

Madde 11- (1) Birim Sorumlularının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı tarafından verilen görevlerin eksiksiz olarak ve tam zamanında yapılmasını sağlamak,

b)   Başkanlığın işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hâkim olmak,

c)    Birimler arası koordinasyonu sağlamak ve düzenlenen toplantılara katılmak,

ç)    Birim personeli arasında koordinasyonu sağlamak ve onları yönlendirmek,

d)   Birimindeki yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek,

e)    Birimindeki personele ilişkin ilgili mevzuatın gerektirdiği izin, performans değerlendirmesi ve çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

f)    Birimindeki personelin mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve artırılması hususlarında gereken çabayı göstermek,

g)   Birimindeki iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınan veya alınması gereken tedbirler hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek,

ğ)   Biriminin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında teklif getirmek,

h)   Biriminin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuki, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri/değişimleri izlemek ve gerektiğinde Daire Başkanına bu hususlarda bilgi vermek ve maiyetindeki personelin bu hususlarda yetişmesini sağlamak,

ı)     İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,

i)     Birimindeki personelin çalışma istek ve azmini artırıcı tedbirleri almak,

j)     Çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Aynı kişi birden fazla birime birim sorumlusu olarak görevlendirebilir.

 

Personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 12– (1) Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Birim personeli; bağlı oldukları birime verilen görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Birim Sorumlusuna ve/veya Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur. Kariyer meslek grubu personeli doğrudan Daire Başkanına bağlı çalışır.

b)   Birimde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

c)    Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

ç)    Yerine getirmekle görevli oldukları iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak,

d)   Kurumun/Birimin faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak takip etmek,

e)    Mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hususlarında çaba göstermek,

f)    Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınması gereken tedbirler hakkında Birim Sorumlusunu ve Daire Başkanını bilgilendirmek,

g)   Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

ğ)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapmak,

h)   Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak,

ı)     Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında bir üst amirine teklif sunmak,

i)     Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

j)     Tutum ve davranışlarıyla çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı ve/veya Birim Sorumlusu tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Birim personeli; ilgili kişinin kişisel verilerine ancak, verilecek hizmetin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir, öğrendikleri kişisel verileri ilgili mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(3) İhtiyaç duyulması halinde bir personel birden fazla görevle ve/veya birimde görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İmza yetkisi

MADDE 13- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 16 ncı maddesi uyarınca çıkarılan Strateji Geliştirme Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin verdiği yetki çerçevesinde Başkan tarafından Daire Başkanına devredilmiş imza yetkisinin bir kısmını Daire Başkanı astlarına devredebilir. Bu husus çıkarılacak bir imza yetki talimatnamesi ile düzenlenir.

 

Görevlerde değişiklik

MADDE 14- (1) Daire Başkanı, birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, yayımlayacağı “personel görev dağılımı” ile belirlemeye ve gereği halinde personelin görev dağılımında ve/veya görev yerlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

Başkanlık Daire Başkanlıklarının Planlama Daire Başkanlığına karşı yükümlülükleri 

MADDE 15- (1) Başkanlık Daire Başkanlıkları; Planlama Daire Başkanlığının faaliyetlerinin mevzuat gereğince ve zamanında en iyi ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için, Daire Başkanlığı tarafından kendilerinden istenen bilgi, doküman vb. talepleri mevzuata uygun ve zamanında vermekle yükümlüdürler.

 

Yürürlük

Madde 16- (1) Bu Yönerge hükümleri Başkanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür.