Planlama Daire Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Logo

Planlama Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad

Unvan

Telefon

E-Posta

Dr. Demet CAVCAV

Daire Başkanı

(312) 203-1335

demet.cavcav@uab.gov.tr

Selçuk ÜN

Ulaştırma ve Haberleşme
Uzmanı

(312) 203-1178

selcuk.un@uab.gov.tr

Mehmet AYCAN

Denizcilik Uzmanı

(312) 203-2009

mehmet.aycan@uab.gov.tr

Ayşe Özlem ÇOLAK

Ulaştırma ve Haberleşme
Uzman Yardımcısı

(312) 203-3155

aozlem.colak@uab.gov.tr

Hilal GÖLBAŞI

Mühendis

(312) 203-3154

hilal.golbasi@uab.gov.tr

Mebrure Itır GEVREK

Mühendis

(312) 203-2089

mitir.gevrek@uab.gov.tr

Usame EKİCİ

Mühendis

(312) 203-3041

usame.ekici@uab.gov.tr

Sertan EROĞLU

Matematikçi

(312) 203-3152

sertan.eroglu@uab.gov.tr

Erol ÇİÇEK

Matematikçi

(312) 203-2090

erol.cicek@uab.gov.tr

Merve VARANKAYA

Şehir Plancısı

(312) 203-3189

merve.varankaya@uab.gov.tr

Selma ELMALI

V.H.K.İ.

(312) 203-2096

selma.elmali@uab.gov.tr

Görevleri

a) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planlarını iç ve dış paydaşları ile koordine içinde hazırlamak,

b) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planları için gerekli olan verileri Bakanlık ile kuruluşlarından ve dış paydaşlardan toplamak,

c) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planları ile ilgili hazırlanacak olan zaman ve eylem planlarının uygulamaya geçirilmesi, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin olarak çalıştırılmasını sağlamak,

ç) Tüm ulaşım türlerindeki yük ve yolcu dağılımı dikkate alınarak, mevcut ulaşım altyapısının hedeflenen sosyo-ekonomik gelişmişlik ve ülkedeki üst ölçekli planlama kararlarının açığa çıkaracağı ulaşım gereksinimlerini modellemek,

d) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Plan çalışmalarının revizyonu kapsamında yolcu ve yük modellerinin kurulumu ve kalibrasyonu ile mevcut ve gelecekteki sorunların tespiti, çözümüne yönelik alternatiflerin oluşturulması ve bu çözüm modellerinin test edilmesini sağlamak,

e) Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planının hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında gerekli görüldüğünde hizmet satın alınmasına yönelik çalışmalar yapmak,

f) Ulaştırma, lojistik ve haberleşme yatırımlarının milli bütçe kaynakları dışında Yap İşlet Devret gibi finansman modelleri ile gerçekleştirilmesi konusunda araştırma yapmak, öneriler geliştirmek, konu ile ilgili mevzuatı takip etmek ve raporlamak,

g) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planları ile Kent içi Ulaşım ve Lojistik Ana Planlarının uyumlu bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve bu planların hazırlanması sürecinde kullanılan talep tahmin modellerinin kontrolünü yapmak,

ğ) Yolcu, yük ve haberleşme faaliyetlerinin ülke çapında ve iller bazında koordineli olarak planlanması, oluşturulacak eylem planlarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını ve dijital desteği sağlayarak hareketliliğe yönelik planlama faaliyetlerini yürütmek,

h) Bakanlık kuruluşları ile Bakanlıkların üst düzey planlama kararlarını (Kalkınma planları, Ana plan niteliğindeki çalışmalar, stratejik belgeler vb.) takip etmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ı) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

i) Görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

j) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

k) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.