Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Logo

Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad

Unvan

Telefon

E-Posta

Murat Derya MUTLU

Daire Başkanı

(312) 203-1370

mderya.mutlu@uab.gov.tr

Necmiye TANGÜÇ

Şube Müdürü

(312) 203-2078

necmiye.tanguc@uab.gov.tr

Ali KILCI

Şube Müdürü V.

(312) 203-2077

ali.kilci@uab.gov.tr

Anıl ÇETİN

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-1692

anil.cetin@uab.gov.tr

Hüseyin KÖYMEN

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-1916

huseyin.koymen@uab.gov.tr

Melih SAYIN

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-1357

melih.sayin@uab.gov.tr

Davut CİHAN

Araştırmacı

(312) 203-1091

davut.cihan@uab.gov.tr

Cihan OFLAZ

Şef

(312) 203-3177

cihan.oflaz@uab.gov.tr

İsmet ATASOY

V.H.K.İ.

(312) 203-1395

ismet.atasoy@uab.gov.tr

Özgür ERTEN

V.H.K.İ.

(312) 203-1448

ozgur.erten@uab.gov.tr

Gökhan AYDINGÜN

Memur

(312) 203-3742

gokhan.aydingun@uab.gov.tr

Hüseyin DAĞ

Memur

(312) 203-3297

huseyin.dag@uab.gov.tr

Mehmet GÜNGÖR

Memur

(312) 203-1383

mehmet.gungor@uab.gov.tr

Görevleri

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

ç) 5369 ve 6475 sayılı Kanunlar gereğince Evrensel Hizmet ve Evrensel Posta gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsili işlemlerini yürütmek. Muhasebe kayıtlarının yaptırılmasını teminen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne veri akışını sağlamak,

d) Bakanlığın diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

e) Kamu zararlarından doğan alacakların öncelikle tahakkukunu ve akabinde takip ve tahsilini sağlamak,

f) Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

g) Bakanlığın performans programının ve sonuçlarının konsolide edilmesi ve raporlanması çalışmalarını yürütmek,

ğ) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

h) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

ı) Bakanlık faaliyetlerinin stratejik plana, performans programına ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

i) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının taşınır kayıtlarının takibini yapmak,

j) Başkanlık taşınır kayıt kontrol yetkililiği görevini yürütmek,

k) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumuna ilişkin hazırlıkları yürütmek,

l) 30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Bakanlık kuruluşlarından gelen taleplere ilişkin Bakanlık Makam Oluru almak,

m) 12/9/2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Bakanlık kuruluşlarının taşınmazlarının tasarrufuna ilişkin işlemleri yapmak,

n) Bakanlık kuruluşlarının finansal talepleri ile ilgili olarak (Sermaye artırımı, ilave hizmet alımı ek ödenekleri vb.) gerekli işlemleri yürütmek,

o) Bakanlık Kesin Hesap Raporunu hazırlamak,

ö) Bakanlık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlanmak,

p) Taşınır kayıt biriminin iş ve işlemlerini koordine etmek, taşınır kesin hesabını hazırlanmak,

r) Taşınmaz Mal Yönetmeliğine göre Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazların icmal cetvellerini hazırlamak,

s) Bakanlık kuruluşlarının talebi doğrultusunda ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurdaya ayrılması için Bakanlık Makam Oluru almak, kurum/kuruluşlara tebliğ etmek,

ş) Sayıştay Kanununun amir hükmü gereğince, Kamu idare hesaplarını aylık, yıllık ve dönem başı raporlama suretiyle Sayıştay Başkanlığına göndermek,

t) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

u) Harcama birimlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdindeki nakit taleplerini izlemek ve sonuçlandırmak,

ü) Bakanlık kuruluşlarının finansman çalışmalarına yönelik görüş bildirmek,

v) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

y) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.