Logo

Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Murat Derya MUTLU

Daire Başkanı

(312) 203-1370

mderya.mutlu@uab.gov.tr

Necmiye TANGÜÇ

Şube Müdürü

(312) 203-2078

necmiye.tanguc@uab.gov.tr

Ali KILCI

Şube Müdürü V.

(312) 203-2077

ali.kilci@uab.gov.tr

Cihan OFLAZ

Şef

(312) 203-3177

cihan.oflaz@uab.gov.tr

Hüseyin KÖYMEN

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-1916

huseyin.koymen@uab.gov.tr

Melih SAYIN

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-1357

melih.sayin@uab.gov.tr

Anıl ÇETİN

Mali Hizmetler Uzmanı

(312) 203-1692

anil.cetin@uab.gov.tr

Arda ATALAY

Uzman

(312) 203-3303

arda.atalay@uab.gov.tr

Serdar Şevki BOZKURT

İstatistikçi

(312) 203-1326

ssevki.bozkurt@uab.gov.tr

Emin KESİK

Mühendis

(312) 203-1359

emin.kesik@uab.gov.tr

İsmet ATASOY

V.H.K.İ.

(312) 203-1395

ismet.atasoy@uab.gov.tr

Özgür ERTEN

V.H.K.İ.

(312) 203-1448

ozgur.erten@uab.gov.tr

Gökhan AYDINGÜN

Memur

(312) 203-3742

gokhan.aydingun@uab.gov.tr

Hüseyin DAĞ

Memur

(312) 203-3297

huseyin.dag@uab.gov.tr

Mehmet GÜNGÖR

Memur

(312) 203-1383

mehmet.gungor@uab.gov.tr

Görevleri

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

ç) 5369 ve 6475 sayılı Kanunlar gereğince Evrensel Hizmet ve Evrensel Posta gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsili işlemlerini yürütmek. Muhasebe kayıtlarının yaptırılmasını teminen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne veri akışını sağlamak,

d) Bakanlığın diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

e) Kamu zararlarından doğan alacakların öncelikle tahakkukunu ve akabinde takip ve tahsilini sağlamak,

f) Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

g) Bakanlığın performans programının ve sonuçlarının konsolide edilmesi ve raporlanması çalışmalarını yürütmek,

ğ) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

h) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

ı) Bakanlık faaliyetlerinin stratejik plana, performans programına ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

i) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının taşınır kayıtlarının takibini yapmak,

j) Başkanlık taşınır kayıt kontrol yetkililiği görevini yürütmek,

k) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumuna ilişkin hazırlıkları yürütmek,

l) 30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Bakanlık kuruluşlarından gelen taleplere ilişkin Bakanlık Makam Oluru almak,

m) 12/9/2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Bakanlık kuruluşlarının taşınmazlarının tasarrufuna ilişkin işlemleri yapmak,

n) Bakanlık kuruluşlarının finansal talepleri ile ilgili olarak (Sermaye artırımı, ilave hizmet alımı ek ödenekleri vb.) gerekli işlemleri yürütmek,

o) Bakanlık Kesin Hesap Raporunu hazırlamak,

ö) Bakanlık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlanmak,

p) Taşınır kayıt biriminin iş ve işlemlerini koordine etmek, taşınır kesin hesabını hazırlanmak,

r) Taşınmaz Mal Yönetmeliğine göre Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazların icmal cetvellerini hazırlamak,

s) Bakanlık kuruluşlarının talebi doğrultusunda ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurdaya ayrılması için Bakanlık Makam Oluru almak, kurum/kuruluşlara tebliğ etmek,

ş) Sayıştay Kanununun amir hükmü gereğince, Kamu idare hesaplarını aylık, yıllık ve dönem başı raporlama suretiyle Sayıştay Başkanlığına göndermek,

t) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

u) Harcama birimlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdindeki nakit taleplerini izlemek ve sonuçlandırmak,

ü) Bakanlık kuruluşlarının finansman çalışmalarına yönelik görüş bildirmek,

v) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

y) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Birim Yönergesi

BÜTÇE VE PERFORMANS DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı Birimleri ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Bütçe ve Performans Daire Başkanlığının, birimlerin ve bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 19/04/2021 tarihli ve 23591 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olan Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)     Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b)    Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,

c)     Başkanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ç)     Birim: Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı birimlerini,

d)    Birim Personeli: Birimde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan istihdam şekillerinde çalışanlar ile birimlerde görevli diğer personeli,

e)     Birim Sorumlusu: Görevde yükselme sınavı ile unvan alan Şube Müdürü, Şef yanı sıra vekaleten görevlendirilen yöneticileri,

f)     Daire Başkanı: Bütçe ve Performans Daire Başkanını,

g)    Daire Başkanlığı: Bütçe ve Performans Daire Başkanlığını,

ğ)    Daire Başkanlıkları: Başkana bağlı dokuz Daire Başkanlığını,

h)    İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı Görevleri, Birimleri ve Birimlerin Görevleri

 

Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı görevleri

MADDE 5- (1) Bütçe ve Performans Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık bütçe teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumuna ilişkin hazırlıkları yürütmek,

b)   Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde Ayrıntılı Harcama Programı’nı (AHP) hazırlamak,

c)    Bütçe kayıtlarını tutmak, uygulamak ve kontrol işlemlerini takip etmek,

ç)    Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek,

d)   Yılsonu ek ödenek planlaması çalışmalarını yürütmek ve görüşmelere katılmak,

e)    Yeni ekonomik plan çerçevesinde tasarruf sağlayıcı ve gelir arttırıcı çalışmalar yapmak,

f)    Performans Programı hazırlıklarını yürütmek ve İdare Performans Programını hazırlamak,

g)   Kişilerden alacaklar/kamu zararlarının takibi ve tahsilini sağlamak,

ğ)   Evrensel Hizmet ve Evrensel Posta hizmeti gelirlerinin takibi ile tahsili işlemlerini yürütmek,

h)   Görev alanı ile ilgili ret ve iade işlemlerini Saymanlık nezdinde yürütmek,

ı)     Kesin hesap işlemlerini yürütmek ve Bakanlık kesin hesap raporunu hazırlamak,

i)     Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunu hazırlamak,

j)      Kamu İdare hesaplarını dönemler itibarıyla Sayıştay Başkanlığına göndermek,

k)   Daire Başkanlığı görev alanı ile sınırlı olmak üzere, iç ve dış denetim raporlarını izlemek, değerlendirmek ve Sayıştay, İç Kontrol Daire Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve Bakanlık birimlerine cevap vermek,

l)     Ekonomik veriler tablosunu hazırlamak ve makama sunmak,

m) Bakanlık bağlı-ilgili-ilişkili kuruluşlarının kendi mülkiyetinde olan gayrimenkullerin her türlü tasarrufuna ilişkin talepleri için makam onayı almak,

n)   Bakanlık bağlı-ilgili-ilişkili kuruluşlarının yeni gayrimenkul edinim/kiralama talepleri için makam onayı almak,

o)   Bakanlık bağlı-ilgili-ilişkili kuruluşlarının finansal talepleri ile ilgili olarak (sermaye artırımı, ilave hizmet alımı ödenekleri vb.) gerekli işlemleri yürütmek,

ö)   Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı harcama birimlerinin nakit taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yürütmek,

p)   Başkanlık taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ile konsolide yetkilisi görevlerini yürütmek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının taşınır kayıtlarının takibini yapmak ve taşınır mal yönetimi hesabı cetvellerini hazırlamak,

r)    Bakanlık kuruluşlarının talebi üzerine ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurdaya ayrılma işlemlerini yürütmek,

s)    Taşınmaz mal yönetmeliğine göre Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazların icmal cetvelini hazırlamak,

ş)    Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki Daire Başkanlıklarından gelen doğrudan temin (4734 sayılı Kanun/22-d) kapsamındaki tüketim ve demirbaş mal ve malzeme temini taleplerinin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri yürütmek,

t)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

u)   Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı Birimleri

MADDE 6- (1) Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı, Daire Başkanı ile Daire Başkanına bağlı;


a)    Bütçe Performans Birimi

b)   Gelir Tahakkuk Birimi

c)    Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

ç)    Taşınır Taşınmaz Mal Birimi

d)   Koordinasyon Birimi


teşkilatından oluşur. Gerektiğinde Daire Başkanı tarafından teşkilat yapısında değişiklik yapılabilir.


Bütçe Performans Biriminin görevleri

MADDE 7- (1) Bütçe Performans Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Merkezi Yönetim Bütçe Teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumuna ilişkin çalışmaları yürütmek,

b)   Başkanlık bütçesini hazırlamak,

c)    Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde Ayrıntılı Harcama Programı’nı (AHP) hazırlamak,

ç)    Bütçe kayıtlarını tutmak, uygulamak ve kontrol işlemlerini takip etmek,

d)   Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek,

e)    Yıl sonu ek ödenek planlaması çalışmalarını yürütmek ve görüşmelere katılmak,

f)    Yeni ekonomik plan çerçevesinde tasarruf sağlayıcı ve gelir arttırıcı çalışmalar yapmak,

g)   Performans programının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek ve İdare Performans Programını hazırlamak,

ğ)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

h)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ı)     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Gelir Tahakkuk Biriminin görevleri

MADDE 8- (1) Gelir Tahakkuk Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)     Kişilerden alacaklar/Kamu Zararlarının takibi ve tahsilini sağlamak,

b)    Evrensel Hizmet ve Evrensel Posta Hizmeti Gelirlerinin takibi ile tahsili işlemlerini yürütmek,

c)     Görev alanı ile ilgili ret ve iade işlemlerini Saymanlık nezdinde yürütmek,

ç)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

d)    Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

e)     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin görevleri

MADDE 9- (1) Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Kesin hesap işlemlerini yürütmek ve Bakanlık Kesin Hesap Raporu’nu hazırlamak,

b)   Bakanlık harcama birimleri tarafından hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporlarını da dikkate alarak Bakanlığın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak,

c)    Kamu İdare Hesaplarını dönemler itibarıyla Sayıştay Başkanlığı’na göndermek,

ç)    Ekonomik Veriler Tablosunu hazırlamak ve Başkana/Daire Başkanına sunmak,

d)   Daire Başkanlığı görev alanı ile sınırlı olmak üzere, iç ve dış denetim raporlarını izlemek, değerlendirmek ve Sayıştay, İç Kontrol Daire Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve birimlere cevap vermek,

e)    Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

f)    Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

g)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Taşınır Taşınmaz Mal Biriminin görevleri

MADDE 10- (1) Taşınır Taşınmaz Mal Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Başkanlık taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ile konsolide yetkilisi görevlerini yürütmek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının taşınır kayıtlarının takibini yapmak ve taşınır mal yönetimi hesabı cetvellerini hazırlamak,

b)   Bakanlık Kesin Hesap Raporu’na konu taşınır mal hesabı cetvellerini nihai haliyle kesin hesap birimine teslim etmek,

c)    Bakanlık kuruluşlarının talebi üzerine ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurdaya ayrılma işlemlerini yürütmek,

ç)    Taşınmaz Mal Yönetmeliğine göre Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazların icmal cetvelini hazırlamak,

d)   Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki Daire Başkanlıklarından gelen doğrudan temin (4734 sy Kanun/22-d) kapsamındaki tüketim ve demirbaş mal ve malzeme temini taleplerinin gerçekleştirilmesi için gerekli süreçleri yürütmek,

e)    Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

f)    Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

g)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Koordinasyon Biriminin görevleri

MADDE 11- (1) Koordinasyon Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlık bağlı-ilgili-ilişkili kuruluşlarının kendi mülkiyetinde olan gayrimenkullerin her türlü tasarrufuna ilişkin talepleri için makam onayı almak,

b)   Bakanlık bağlı-ilgili-ilişkili kuruluşlarının yeni gayrimenkul edinim/kiralama talepleri için makam onayı almak,

c)    Bakanlık bağlı-ilgili-ilişkili kuruluşlarının finansal talepleri ile ilgili olarak (sermaye artırımı, ilave hizmet alımı ödenekleri vb) gerekli işlemleri yürütmek,

ç)    Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı harcama birimlerinin nakit taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yürütmek,

d)   Daire Başkanlığı personelini izin, hastane, çalışma vs. açıdan izlemek, iş akışını ayarlamak, gerektikçe görev alanı ile ilgili yazılım geliştirmek ve izlemek,

e)    Daire Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili mali gelişmeleri izlemek, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı kurs, seminer ve çalıştaylara katılım ile ilgili organizasyonlar planlamak ve yeniliklerin Daire Başkanlığı bünyesine uyarlanması amacıyla çalışmalar yapmak/yaptırmak. Bu bağlamda Daire Başkanına teklifte bulunmak,

f)    Görevlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin planlamasını yapmak üzere ihtiyaçları belirleyip temini için Daire Başkanına teklifte bulunmak, birim içinde görev, yetki ve sorumluluk dağılımı ile çalışma düzenini belirlemek,

g)   Personelin verimli çalışmasını sağlamak üzere mevcut düzenlemeler kapsamında teşvik edici/ödüllendirici unsurların uygulanması için girişimlerde bulunmak,

ğ)   Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personel hakkında sicil ve başarı işlemlerini yürütmek, disiplin işlemleriyle ilgili konuları Daire Başkanı ile paylaşmak,

h)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

ı)     Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

i)     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı, Birim Sorumluları ile Personelin Görev ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanının görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Daire Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı, Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinden Başkana karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur.

b)   Daire Başkanlığının yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek; yetkilerini yerinde, zamanında ve gereğince kullanmak,

c)     Daire Başkanlıkları ile gerekli koordinasyon ve iş birliğini temin etmek,

ç)    Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak,

d)   Birimlerinde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

e)    Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini konusunda talepte bulunmak,

f)    Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak,

g)   Sorumluluğu altındaki Birimler tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek,

ğ)   Bağlı personelin gerekli nitelikleri kazanması için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini sağlamak,

h)   Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını izlemek, denetlemek, mevzuatın gerektirdiği disiplin, izin, performans değerlendirmesi, çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı)     Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

i)     Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

j)     Birimlerinde kurulan iç kontrol sisteminin işleyişini, standartlarının uygulanmasını ve güncelliğini sağlamak,

k)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapılmasını sağlamak,

l)     İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

m) Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak, personelin uymasını sağlamak,

n)   Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

o)   Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında Başkana gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları yapmak,

ö)   Görev alanı ile ilgili olarak Başkan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim sorumlularının görev ve sorumlulukları

Madde 13- (1) Birim Sorumlularının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.


a)    Daire Başkanı tarafından verilen görevlerin eksiksiz olarak ve tam zamanında yapılmasını sağlamak,

b)   Başkanlığın işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hâkim olmak,

c)    Birimler arası koordinasyonu sağlamak ve düzenlenen toplantılara katılmak,

ç)    Birim personeli arasında koordinasyonu sağlamak ve onları yönlendirmek,

d)   Birimindeki yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek,

e)    Birimindeki personele ilişkin ilgili mevzuatın gerektirdiği izin, performans değerlendirmesi ve çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

f)    Birimindeki personelin mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve artırılması hususlarında gereken çabayı göstermek,

g)   Birimindeki iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınan veya alınması gereken tedbirler hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek,

ğ)   Biriminin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında teklif getirmek,

h)   Biriminin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuki, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri/değişimleri izlemek ve gerektiğinde Daire Başkanına bu hususlarda bilgi vermek ve maiyetindeki personelin bu hususlarda yetişmesini sağlamak,

ı)     İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,

i)     Birimindeki personelin çalışma istek ve azmini artırıcı tedbirleri almak,

j)     Çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Aynı kişi birden fazla birime birim sorumlusu olarak görevlendirebilir.

 

Personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.


a)     Birim personeli; bağlı oldukları birime verilen görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Birim Sorumlusuna ve Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur. Kariyer meslek grubu personeli doğrudan Daire Başkanına bağlı çalışır.

b)   Birimde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

c)    Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

ç)    Yerine getirmekle görevli oldukları iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak,

d)   Kurumun/Birimin faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak takip etmek,

e)    Mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hususlarında çaba göstermek,

f)    Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınması gereken tedbirler hakkında Birim Sorumlusunu ve Daire Başkanını bilgilendirmek,

g)   Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

ğ)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapmak,

h)   Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak,

ı)     Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında bir üst amirine teklif sunmak,

i)     Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

j)     Tutum ve davranışlarıyla çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı ve/veya Birim Sorumlusu tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Birim personeli; ilgili kişinin kişisel verilerine ancak, verilecek hizmetin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir, öğrendikleri kişisel verileri ilgili mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

 (3) İhtiyaç duyulması halinde bir personel birden fazla görevle ve/veya birimde görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İmza yetkisi

MADDE 15- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 16 ncı maddesi uyarınca çıkarılan Strateji Geliştirme Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin verdiği yetki çerçevesinde Başkan tarafından Daire Başkanına devredilmiş imza yetkisinin bir kısmını Daire Başkanı astlarına devredebilir. Bu husus çıkarılacak bir imza yetki talimatnamesi ile düzenlenir.

 

Görevlerde değişiklik

MADDE 16(1) Daire Başkanı, birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, yayımlayacağı “personel görev dağılımı” ile belirlemeye ve gereği halinde personelin görev dağılımında ve/veya görev yerlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

Başkanlık Daire Başkanlıklarının Bütçe ve Performans Daire Başkanlığına karşı yükümlülükleri 

MADDE 17- (1) Başkanlık Daire Başkanlıkları; Bütçe ve Performans Daire Başkanlığının faaliyetlerinin mevzuat gereğince ve zamanında en iyi ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için, Daire Başkanlığı tarafından kendilerinden istenen bilgi, doküman vb. talepleri mevzuata uygun ve zamanında vermekle yükümlüdürler.

 

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümleri Başkanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür.