Logo

Başkanlığın Görevleri

a) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının orta ve uzun vadeli strateji ve politikaları doğrultusunda ekonomik uygulanabilirliği olan yatırımların hayata geçirilmesi için gerekli araştırma ve iş geliştirme çalışmalarını yürütmek,

b) Bakanlığın, görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, hizmet kalite ölçüm sistemini kurmak, önleyici tedbirleri belirlemek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

c) Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansıyla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, raporlamak,

ç) Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek iç ve dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve sonuçlarını analiz etmek,

d) Ulusal Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planlarının hazırlanması için iç ve dış paydaşları koordine etmek, gerekli olan verileri toplamak, planları oluşturmak, eylem planlarının uygulanmasını koordine etmek ve izleme değerlendirme süreçlerini yürütmek,

e) Kentsel ulaştırma ve lojistik ana planlarının hazırlanması için yerel yönetimlerle koordinasyonu sağlamak,

f) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının varlık yönetimini gerçekleştirerek, envanterden daha fazla faydalanmasını sağlayarak, mali etkinliğini arttırmak, 

g) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek tüm yatırımlar için proje yönetimi yaparak tüm projelerin koordineli yürütülmesini sağlamak,

ğ) Bakanlık iletişim stratejisini hazırlamak, yürütülen yatırım ve faaliyetler ile ilgili paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak faaliyet ve yatırımların yayılımını sağlamak,

h) Bütünsel kalkınma hedefi doğrultusunda lojistik hizmetlerin çevreci ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek,

ı) Haberleşme altyapısı ve akıllı ulaşım sistemleri desteğiyle dijital uygulamalar ve hareketliliği artırıcı politikalar geliştirmek,

i) Planlanan ve projelendirilen ulaşım hizmetlerinin etkinliğinin ölçülmesi ve ortaya çıkması muhtemel sonuçlara yönelik önleyici tedbirlerin alınması için gerekli denetim politika ve projeleri geliştirmek, 

j) Geleceğin ulaşım sistemlerine ilişkin strateji ve politikalar geliştirmek,

k) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

l) Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

m) Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 

n) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini içeren Bakanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

o) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

ö) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

p) İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlık gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

r) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak,

s) Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

ş) Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

t) Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

u) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,

ü) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

v) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

y) Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Ana Planının hazırlanma, uygulanma, izleme ve değerlendirilme aşamalarında gerekli görüldüğünde hizmet satın almak,

z) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.