Logo

Strateji Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Bilge BÜDEYRİ

Daire Başkanı

(312) 203-1340

bilge.budeyri@uab.gov.tr

Bengül SÜTAY

Şube Müdürü

(312) 203-1371

bengul.sutay@uab.gov.tr

Derya BİNGÖL

Şube Müdürü

(312) 203-2095

derya.bingol@uab.gov.tr

Selcan TURAN

Şube Müdürü

(312) 203-2093

selcan.turan@uab.gov.tr

Şakir ÖZDEMİR

Şube Müdürü

(312) 203-1345

sakir.ozdemir@uab.gov.tr

Yusuf Emre ALBAYRAK

Denizcilik Uzmanı

(312) 203-2086

yemre.albayrak@uab.gov.tr

Arif ÇETİNKAYA

Uzman

(312) 203-2102

arif.cetinkaya@uab.gov.tr

Orhan DOĞAN

Araştırmacı

(312) 203-1369

orhan.dogan@uab.gov.tr

Saide PEHLİVAN

Araştırmacı

(312) 203-1362

saide.pehlivan@uab.gov.tr

Dilek TUNCEL

Mühendis

(312) 203-2094

dilek.tuncel@uab.gov.tr

Dr. Üsame EKİCİ

Mühendis

(312) 203-1345

usame.ekici@uab.gov.tr

Eyüp Emre KASAP

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı

(312) 203-1369

eemre.kasap@uab.gov.tr

Hamza KOYUNLU

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı

(312) 203-3156

hamza.koyunlu@uab.gov.tr

Atakan YENİLER

Ulaştırma ve Haberleşme
Uzman Yardımcısı

(312) 203-1000

atakan.yeniler@uab.gov.tr

Cahit Tanfer TEMİZKAN

Şef

(312) 203-1016

tanfer.temizkan@uab.gov.tr

Hacı Hasan BAHADIRLI

Şef

(312) 203-1353

hhasan.bahadirli@uab.gov.tr

Hazım YILDIZ

Şef

(312) 203-2092

hazim.yildiz@uab.gov.tr

Nurhayat ÖRÜCÜOĞLU

Teknisyen

(312) 203-1372

nurhayat.orucoglu@uab.gov.tr

Murat ÇOPUR

V.H.K.İ.

(312) 203-2100

murat.copur@uab.gov.tr

Nurcan GÜMÜŞ

V.H.K.İ.

(312) 203-1366

nurcan.gumus@uab.gov.tr

Recep KEÇECİ

V.H.K.İ.

(312) 203-1387

recep.kececi@uab.gov.tr

Görevleri

a) Bakanlık ve kuruluşlarının stratejik plan hazırlık çalışmalarını koordine etmek,

b) Bakanlık ve kuruluşlarının stratejik planlarının performans programı çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revizyon teklifini hazırlamak,

c) Bakanlık ve kuruluşlarının stratejik planlarının geliştirilmesi ve doğru yatırımlara yönlendirilmesi için gerekli araştırma ve iş geliştirme çalışmalarını yürütmek,

ç) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın İdare Faaliyet Raporunu hazırlayarak ve Strateji Bütçe Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına göndermek,

d) Stratejik planda yer alan hedeflerin Bakanlık genelinde yayılımının sağlanarak, Bakanlık kuruluşları ile diğer dış paydaşların stratejik planları arasında uyumunu gerçekleştirmek için koordinasyonu sağlamak ve yönlendirmeler yapmak,

e) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının verdiği hizmetlerin kalitesini ölçmek; hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak ve bunun için gerekli yapıyı kurmak/ kurdurmak,

f) Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik plan çalışmalarına Bakanlık adına katkı sağlamak,

ğ) TBMM üyeleri tarafından verilen yazılı soru önergelerinin cevaplarını hazırlamak,

h) Bakanlık Bütçe görüşmelerinde sorulan sözlü soruların cevaplarını hazırlamak,

ı) Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan Eylem Planlarında Bakanlığın ilgili ve sorumlu olduğu eylemleri koordine etmek,

i) Kanun ve yönetmelik taslaklarına ilişkin Başkanlık görüşü bildirmek,

j) Çeşitli Bakanlıklar tarafından hazırlanan strateji belgelerinin Bakanlık birimlerindeki koordinasyonunu ve bu belgelerle ilgili görüş oluşturulmasını sağlamak,

k) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Protokol çerçevesinde kurulan T.C. Teknik Heyet çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,

l) Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartlarına ilişkin çalışmaları koordine etmek,

m) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

n) Bakanlık faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgilerin toplanması, yayımlanması ve yönetilmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

o) Bakanlığın hizmetleri ile ilgili gerekli veri ve istatistikleri toplamak, analiz ve değerlendirmelerini yapmak,

ö) Bakanlık kuruluşlarının istatistiki çalışmalarını koordine etmek ve diğer kurumlar ile iş birliğini sağlamak,

p) İstatistik alanında bilimsel gelişmeleri ve teknolojik uygulamaları izleyerek, kullanımı uygun görülenleri Bakanlık bünyesine adapte etmek,

r) Bakanlık bütçesi, yatırım programları ve uygulama sonuçlarına ilişkin istatistikleri izleyerek, bunlara ilişkin değerlendirmeleri Başkanlık Makamına sunmak,

s) Bakanlığın görev alanına giren konularda istatistik alanına yönelik Bakanlık içinden veya Bakanlık dışından kamu-özel, yerli-yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak,

ş) Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar ile anket çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

t) Bakanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, geliştirmek, güncellemek ve işletmesini yapmak, diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak,

u) Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek,

ü) Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak ve bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve faaliyetlerin stratejik planlarına ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

v) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

y) Başkan tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Birim Yönergesi

STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Strateji Daire Başkanlığı Birimleri ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Strateji Daire Başkanlığının, birimlerin ve bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 19/04/2021 tarihli ve 23591 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olan Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)    Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b)   Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,

c)    Başkanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ç)    Birim: Strateji Daire Başkanlığı birimlerini,

d)   Birim Personeli: Birimde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan istihdam şekillerinde çalışanlar ile birimlerde görevli diğer personeli,

e)    Birim Sorumlusu: Daire Başkanı tarafından birimini koordine etmekle görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personeli,

f)    Daire Başkanı: Strateji Daire Başkanını,

g)   Daire Başkanlığı: Strateji Daire Başkanlığını,

ğ)    Daire Başkanlıkları: Başkana bağlı dokuz Daire Başkanlığını,

h)   İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Strateji Daire Başkanlığı Görevleri, Birimleri ve Birimlerin Görevleri

 

Strateji Daire Başkanlığı görevleri

Madde 5- (1) Strateji Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını koordine etmek,

b)   Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının stratejik planlarının izleme ve değerlendirme raporları çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revizyon teklifini hazırlamak,

c)    Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının stratejik planlarının geliştirilmesi ve doğru yatırımlara yönlendirilmesi için gerekli araştırma ve iş geliştirme çalışmalarını yürütmek,

ç)    Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ve diğer kamu idarelerinin stratejik planları arasında uyumu gerçekleştirmek için koordinasyonu sağlamak ve yönlendirmeler yapmak,

d)   Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın birim faaliyet raporunu hazırlamak,

e)    Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına göndermek,

f)    Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

g)   Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik plan çalışmalarına Bakanlık adına katkı sağlamak,

ğ)   TBMM üyeleri tarafından verilen yazılı soru önergelerinin cevaplarını hazırlamak,

h)   Bakanlık Bütçe görüşmelerinde sorulan sözlü soruların cevaplarını hazırlamak,

ı)     Kanun ve yönetmelik taslaklarına ilişkin Başkanlık görüşünü bildirmek,

i)     Çeşitli Bakanlıklar tarafından hazırlanan strateji belgelerinin Bakanlık birimlerindeki koordinasyonunu ve bu belgelerle ilgili görüş oluşturulmasını sağlamak,

j)     Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartlarına ilişkin çalışmaları koordine etmek,

k)   Bakanlık faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgilerin toplanması, yayımlanması ve yönetilmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

l)     Bakanlığın hizmetleri ile ilgili gerekli veri ve istatistikleri toplamak, analiz ve değerlendirmelerini yapmak,

m) Bakanlık kuruluşlarının istatistiki çalışmalarını koordine etmek ve diğer kurumlar ile iş birliğini sağlamak,

n)   İstatistik alanında bilimsel gelişmeleri ve teknolojik uygulamaları izleyerek, kullanımı uygun bulunanları Bakanlık bünyesine adapte etmek,

o)   Bakanlık bütçesi, yatırım programları ve uygulama sonuçlarına ilişkin istatistikleri izleyerek, bunlara ilişkin değerlendirmeleri Başkanlık makamına sunmak,

ö)   Bakanlığın görev alanına giren konularda istatistik alanına yönelik Bakanlık içinden veya Bakanlık dışından kamu-özel, yerli-yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

p)   Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar ile anket çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

r)    Bakanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, geliştirmek, güncellemek ve işletmesini yapmak, diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak,

s)    Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek,

ş)    Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

t)     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

u)   Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Strateji Daire Başkanlığı Birimleri

Madde 6- (1) Strateji Daire Başkanlığı, Daire Başkanı ile Daire Başkanına bağlı;

a)    Bilgi Yönetimi Birimi

b)   Koordinasyon ve Kurum Görüşleri Birimi

c)    Soru Önergeleri Birimi

ç)    Stratejik Planlama Birimi

teşkilatından oluşur. Gerektiğinde Daire Başkanı tarafından teşkilat yapısında değişiklik yapılabilir.

 

Bilgi Yönetimi Biriminin görevleri

Madde 7- (1) Bilgi Yönetimi Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlık faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgilerin toplanması, yayımlanması ve yönetilmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

b)   Bakanlığın hizmetleri ile ilgili gerekli veri ve istatistikleri toplamak, analiz ve değerlendirmelerini yapmak,

c)    Bakanlık kuruluşlarının istatistiki çalışmalarını koordine etmek ve diğer kurumlar ile iş birliğini sağlamak,

ç)    İstatistik alanında bilimsel gelişmeleri ve teknolojik uygulamaları izleyerek, kullanımı uygun bulunanları Bakanlık bünyesine adapte etmek,

d)   Bakanlık bütçesi, yatırım programları ve uygulama sonuçlarına ilişkin istatistikleri izleyerek, bunlara ilişkin değerlendirmeleri Başkanlık makamına sunmak,

e)    Bakanlığın görev alanına giren konularda istatistik alanına yönelik Bakanlık içinden veya Bakanlık dışından kamu-özel, yerli-yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak,

f)    Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar ile anket çalışmaları yapmak/yaptırmak,

g)   Bakanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, geliştirmek, güncellemek ve işletmesini yapmak, diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak,

ğ)   Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek,

h)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

ı)     Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

i)     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Koordinasyon ve Kurum Görüşleri Biriminin görevleri

Madde 8- (1) Koordinasyon ve Kurum Görüşleri Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Kanun, yönetmelik, tebliğ vb. mevzuat taslaklarına ilişkin Başkanlık görüşü bildirmek,

b)   Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan strateji belgeleri ile eylem planlarının Bakanlık birimlerindeki koordinasyonunu ve bu belgelerle ilgili görüş oluşturulmasını sağlamak,

c)    Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) ve Kamu Hizmet Standartlarına ilişkin çalışmaları Bakanlık genelinde koordine etmek,

ç)    Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

d)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

e)    Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Soru Önergeleri Biriminin görevleri

Madde 9- (1) Soru Önergeleri Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir

a)    TBMM üyeleri tarafından verilen yazılı soru önergelerinin cevaplarını hazırlamak,

b)   Bakanlık Bütçe görüşmelerinde sorulan sözlü soruların cevaplarını hazırlamak,

c)    Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

ç)    Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

d)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Stratejik Planlama Biriminin görevleri

Madde 10- (1) Stratejik Planlama Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Bakanlık ve kuruluşlarının Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını koordine etmek, 

b)   Bakanlık ve kuruluşlarının stratejik planlarının izleme ve değerlendirme raporları çerçevesinde gözden geçirilerek, gerekli görülmesi halinde revizyon teklifini hazırlamak,

c)    Bakanlık ve kuruluşlarının stratejik planlarının geliştirilmesi ve doğru yatırımlara yönlendirilmesi için gerekli araştırma ve iş geliştirme çalışmalarını yürütmek, 

ç)    Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ve diğer kamu idarelerinin stratejik planları arasında uyumu gerçekleştirmek için koordinasyonu sağlamak ve yönlendirmeler yapmak,

d)   Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın birim faaliyet raporunu hazırlamak,

e)    Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak Bakanlığın İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına göndermek,

f)    Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

g)   Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik plan çalışmalarına Bakanlık adına katkı sağlamak,

ğ)   Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

h)   Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ı)     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı, Birim Sorumluları ile Personelin Görev ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanının görev ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Daire Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı, Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinden Başkana karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur.

b)   Daire Başkanlığının yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek; yetkilerini yerinde, zamanında ve gereğince kullanmak,

c)    Daire Başkanlıkları ile gerekli koordinasyon ve iş birliğini temin etmek,

ç)    Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak,

d)   Birimlerinde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

e)    Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini konusunda talepte bulunmak,

f)    Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak,

g)   Sorumluluğu altındaki Birimler tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek,

ğ)   Bağlı personelin gerekli nitelikleri kazanması için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma disiplinini sağlamak,

h)   Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını izlemek, denetlemek, mevzuatın gerektirdiği disiplin, izin, performans değerlendirmesi, çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı)     Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

i)     Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

j)     Birimlerinde kurulan iç kontrol sisteminin işleyişini, standartlarının uygulanmasını ve güncelliğini sağlamak,

k)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapılmasını sağlamak,

l)     İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

m) Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak, personelin uymasını sağlamak,

n)   Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

o)   Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında Başkana gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları yapmak,

ö)   Görev alanı ile ilgili olarak Başkan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim sorumlularının görev ve sorumlulukları

Madde 12- (1) Birim Sorumlularının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Daire Başkanı tarafından verilen görevlerin eksiksiz olarak ve tam zamanında yapılmasını sağlamak,

b)   Başkanlığın işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hâkim olmak,

c)    Birimler arası koordinasyonu sağlamak ve düzenlenen toplantılara katılmak,

ç)    Birim personeli arasında koordinasyonu sağlamak ve onları yönlendirmek,

d)   Birimindeki yerine getirmekle görevli olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek,

e)    Birimindeki personele ilişkin ilgili mevzuatın gerektirdiği izin, performans değerlendirmesi ve çalışma saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

f)    Birimindeki personelin mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve artırılması hususlarında gereken çabayı göstermek,

g)   Birimindeki iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınan veya alınması gereken tedbirler hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek,

ğ)   Biriminin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında teklif getirmek,

h)   Biriminin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuki, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri/değişimleri izlemek ve gerektiğinde Daire Başkanına bu hususlarda bilgi vermek ve maiyetindeki personelin bu hususlarda yetişmesini sağlamak,

ı)     İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,

i)     Birimindeki personelin çalışma istek ve azmini artırıcı tedbirleri almak,

j)     Çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Aynı kişi birden fazla birime birim sorumlusu olarak görevlendirebilir.

 

Personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 13– (1) Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Birim personeli; bağlı oldukları birime verilen görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Birim Sorumlusuna ve/veya Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve sorumludur. Kariyer meslek grubu personeli doğrudan Daire Başkanına bağlı çalışır.

b)   Birimde yapılan işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,

c)    Görev kapsamındaki her türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

ç)    Yerine getirmekle görevli oldukları iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak,

d)   Kurumun/Birimin faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak takip etmek,

e)    Mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hususlarında çaba göstermek,

f)    Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen aksaklıklar ve bu hususlarda alınması gereken tedbirler hakkında Birim Sorumlusunu ve Daire Başkanını bilgilendirmek,

g)   Görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek,

ğ)   Resmi yazışma kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapmak,

h)   Etik değerler ve dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak,

ı)     Bağlı oldukları Birimin görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında bir üst amirine teklif sunmak,

i)     Kurum personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,

j)     Tutum ve davranışlarıyla çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,

k)   Daire Başkanı ve/veya Birim Sorumlusu tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Birim personeli; ilgili kişinin kişisel verilerine ancak, verilecek hizmetin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir, öğrendikleri kişisel verileri ilgili mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(3) İhtiyaç duyulması halinde bir personel birden fazla görevle ve/veya birimde görevlendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İmza yetkisi

MADDE 14- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin 16 ncı maddesi uyarınca çıkarılan Strateji Geliştirme Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinin verdiği yetki çerçevesinde Başkan tarafından Daire Başkanına devredilmiş imza yetkisinin bir kısmını Daire Başkanı astlarına devredebilir. Bu husus çıkarılacak bir imza yetki talimatnamesi ile düzenlenir.

 

Görevlerde değişiklik

MADDE 15- (1) Daire Başkanı, birimlerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, yayımlayacağı “personel görev dağılımı” ile belirlemeye ve gereği halinde personelin görev dağılımında ve/veya görev yerlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

Başkanlık Daire Başkanlıklarının Strateji Daire Başkanlığına karşı yükümlülükleri 

MADDE 16- (1) Başkanlık Daire Başkanlıkları; Strateji Daire Başkanlığının faaliyetlerinin mevzuat gereğince ve zamanında en iyi ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için, Daire Başkanlığı tarafından kendilerinden istenen bilgi, doküman vb. talepleri mevzuata uygun ve zamanında vermekle yükümlüdürler.

 

Yürürlük

Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümleri Başkanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür.