Strateji Daire Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Logo

Strateji Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad

Unvan

Telefon

E-Posta

Bilge BÜDEYRİ

Daire Başkanı

(312) 203-1340

bilge.budeyri@uab.gov.tr

Bengül SÜTAY

Şube Müdürü

(312) 203-1371

bengul.sutay@uab.gov.tr

Derya BİNGÖL

Şube Müdürü

(312) 203-2095

derya.bingol@uab.gov.tr

Selcan TURAN

Şube Müdürü

(312) 203-2093

selcan.turan@uab.gov.tr

Şakir ÖZDEMİR

Şube Müdürü

(312) 203-1345

sakir.ozdemir@uab.gov.tr

Yusuf Emre ALBAYRAK

Denizcilik Uzmanı

(312) 203-2086

yemre.albayrak@uab.gov.tr

Arif ÇETİNKAYA

Uzman

(312) 203-2102

arif.cetinkaya@uab.gov.tr

Orhan DOĞAN

Araştırmacı

(312) 203-1369

orhan.dogan@uab.gov.tr

Saide PEHLİVAN

Araştırmacı

(312) 203-1362

saide.pehlivan@uab.gov.tr

Dilek TUNCEL

Mühendis

(312) 203-2094

dilek.tuncel@uab.gov.tr

Eyüp Emre KASAP

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yrd.

(312) 203-3240

eemre.kasap@uab.gov.tr

Hamza KOYUNLU

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yrd.

(312) 203-3156

hamza.koyunlu@uab.gov.tr

Cahit Tanfer TEMİZKAN

Şef

(312) 203-1016

tanfer.temizkan@uab.gov.tr

Hacı Hasan BAHADIRLI

Şef

(312) 203-1353

hhasan.bahadirli@uab.gov.tr

Hazım YILDIZ

Şef

(312) 203-2092

hazim.yildiz@uab.gov.tr

Nurhayat ÖRÜCÜOĞLU

Teknisyen

(312) 203-1372

nurhayat.orucoglu@uab.gov.tr

Murat ÇOPUR

V.H.K.İ.

(312) 203-2100

murat.copur@uab.gov.tr

Nurcan GÜMÜŞ

V.H.K.İ.

(312) 203-1366

nurcan.gumus@uab.gov.tr

Recep KEÇECİ

V.H.K.İ.

(312) 203-1387

recep.kececi@uab.gov.tr

Görevleri

a) Bakanlık ve kuruluşlarının stratejik plan hazırlık çalışmalarını koordine etmek,

b) Bakanlık ve kuruluşlarının stratejik planlarının performans programı çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revizyon teklifini hazırlamak,

c) Bakanlık ve kuruluşlarının stratejik planlarının geliştirilmesi ve doğru yatırımlara yönlendirilmesi için gerekli araştırma ve iş geliştirme çalışmalarını yürütmek,

ç) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın İdare Faaliyet Raporunu hazırlayarak ve Strateji Bütçe Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına göndermek,

d) Stratejik planda yer alan hedeflerin Bakanlık genelinde yayılımının sağlanarak, Bakanlık kuruluşları ile diğer dış paydaşların stratejik planları arasında uyumunu gerçekleştirmek için koordinasyonu sağlamak ve yönlendirmeler yapmak,

e) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının verdiği hizmetlerin kalitesini ölçmek; hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak ve bunun için gerekli yapıyı kurmak/ kurdurmak,

f) Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik plan çalışmalarına Bakanlık adına katkı sağlamak,

ğ) TBMM üyeleri tarafından verilen yazılı soru önergelerinin cevaplarını hazırlamak,

h) Bakanlık Bütçe görüşmelerinde sorulan sözlü soruların cevaplarını hazırlamak,

ı) Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan Eylem Planlarında Bakanlığın ilgili ve sorumlu olduğu eylemleri koordine etmek,

i) Kanun ve yönetmelik taslaklarına ilişkin Başkanlık görüşü bildirmek,

j) Çeşitli Bakanlıklar tarafından hazırlanan strateji belgelerinin Bakanlık birimlerindeki koordinasyonunu ve bu belgelerle ilgili görüş oluşturulmasını sağlamak,

k) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Protokol çerçevesinde kurulan T.C. Teknik Heyet çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,

l) Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartlarına ilişkin çalışmaları koordine etmek,

m) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

n) Bakanlık faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgilerin toplanması, yayımlanması ve yönetilmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

o) Bakanlığın hizmetleri ile ilgili gerekli veri ve istatistikleri toplamak, analiz ve değerlendirmelerini yapmak,

ö) Bakanlık kuruluşlarının istatistiki çalışmalarını koordine etmek ve diğer kurumlar ile iş birliğini sağlamak,

p) İstatistik alanında bilimsel gelişmeleri ve teknolojik uygulamaları izleyerek, kullanımı uygun görülenleri Bakanlık bünyesine adapte etmek,

r) Bakanlık bütçesi, yatırım programları ve uygulama sonuçlarına ilişkin istatistikleri izleyerek, bunlara ilişkin değerlendirmeleri Başkanlık Makamına sunmak,

s) Bakanlığın görev alanına giren konularda istatistik alanına yönelik Bakanlık içinden veya Bakanlık dışından kamu-özel, yerli-yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak,

ş) Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar ile anket çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

t) Bakanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, geliştirmek, güncellemek ve işletmesini yapmak, diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak,

u) Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek,

ü) Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak ve bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve faaliyetlerin stratejik planlarına ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

v) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

y) Başkan tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.