Logo

Öneri Bilgi Sistemi

Amaç

    Organizasyonlarda iyileştirme  fırsatı  yaratan kaynaklardan  birisi de çalışanların  fikirleridir. Her kademedeki çalışanlar, iş süreçlerini iyileştirmek, problemlerini çözmek, müşteri/vatandaş tatminini sağlamak ve ürün/hizmetleri geliştirmek için yetkilendirildiklerinde, organizasyonun yararı için çalışırlar.

    Öneri Sistemi,

    a)  Çalışanlara  fikirlerini iletmede  kolaylık sağlayacak,  yenilikçiliği (inovasyonu) teşvik  edecek, iş doyumlarını artıracak,

    b)   Yöneticilere katılımcı yönetim uygulama şansı verecek, performans sistemini destekleme

    olanağı verecek,

    c)   Bakanlığa küçük adımlarla sürekli iyileştirme sağlayarak hizmetlerin etkili ve verimli bir

    şekilde sunulmasında üstünlük kazandıracak bir sistemdir.

    Öneri  sistemi;  bireysel  aktivitelerin  teşvik  edilmesi  çalışanların  kendilerini geliştirmelerine imkân tanıyarak,  Kurumsal bağlılığın, aidiyetlerinin  ve motivasyonlarının  artırılmasını,  çalı- şanların  katılımcı ve yaratıcı  olmasını, bireysel düşünceden  çoğulcu düşünmeye  başlamasını, çalışanların  yaptıkları çalışmalar  ile kurumsal bir değer  olduğunu hissetmesini, olaylara  ve kişilere farklı boyutlardan bakabilme yeteneğinin  geliştirilmesini, çalışanlar arasındaki kurum- sal iç iletişimin güçlendirilmesini, iş kalitesinin yükseltilmesini, sahip olunan kaynakların daha rasyonel kullanılarak, işgücü-zaman  malzeme vb. gibi konularda tasarruf sağlanmasını amaçlamaktadır.

Öneri Yapılamayacak Konular

Verimlilik ve kaliteye etkisi olmayan; daha önce verilmiş bir önerinin tekrarı olan; çözüm şeklini ve/veya elde edilecek faydayı içermeyen; uygulanmakta  olan; daha  önce üzerinde çalışıldığı halde bekletilen projelerle ilgili olan; genel çalışma ortamı ile ilgili olup herhangi bir iyileştirme faaliyeti  içermeyen; mevzuata  aykırı olan; bireysel veya toplu kişisel talepler; dilek, yakınma ve şikâyetler; mevcut  problemin aksaklığın haberdar edilmesi  ile ilgili bilgilendirmeler  öneri sistemi çerçevesinde öneri olarak kabul edilmez ve değerlendirme dışı tutulur.

Öneri Yapılabilecek Konular

Sistemin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini teminen,

a)   Süreçte  zaman veya malzeme tasarrufunun sağlanması,

b)   İş akışının iyileştirilmesi,

c)   Hareket israfının (çalışan veya malzeme hareketi) önlenmesi, d)   Uyarı sloganları ile ilgili çevrenin duyarlılaştırılması,

e)   Sıcaklığın azaltılması veya ısının korunması, f)    Çalışma koşullarının düzeltilmesi,

g)   Hatalı yazışmaların en asgari düzeye indirilmesi

h)   İş güvenliği ve insan sağlığı vb. konularda öneriler sunulabilecektir.