Yatırım Hazırlama ve İzleme Dairesi Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad Unvan Telefon E-Posta
Osman Göksel ÜNLÜ Daire Başkanı 0 (312) 203 13 41

ogoksel.unlu@uab.gov.tr

Ömer Faruk OKUMUŞ Müdür 0 (312) 203 13 88

ofaruk.okumus@uab.gov.tr

Ertuğrul ÖZGÜN Mühendis 0 (312) 203 20 85

ertugrul.ozgun@uab.gov.tr 

Ramazan İREP Mühendis 0 (312) 203 10 35

ramazan.irep@uab.gov.tr

İlktan Göktuğ EHİL V.H.K.İ. 0 (312) 203 13 52

igoktug.ehil@uab.gov.tr

Sibel TANSEL V.H.K.İ. 0 (312) 203 13 46

sibel.tansel@uab.gov.tr

Münevver Payidar ÖNAL İstatistikçi 0 (312) 203 13 55

mpayidar.onal@uab.gov.tr 

Serdar Şevki BOZKURT İstatistikçi 0 (312) 203 13 26

ssevki.bozkurt@uab.gov.tr

Sezai ÇELİK Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 0 (312) 203 21 04

sezai.celik@uab.gov.tr

Mahmut DURSUN Araştırmacı 0 (312) 203 20 98

mahmut.dursun@uab.gov.tr

Fikret HASIRİPİ Araştırmacı 0 (312) 203 13 85 fikret.hasiripi@uab.gov.tr
Görevleri

1. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek.

2. Bakanlık, Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlarının yatırım programıyla ilgili revize, detay dağılım onayları ve Cumhurbaşkanlığı kararlarının istihsal ile ilgili işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak.

3. Yatırım programı ile ilgili olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve diğer makamlarca talep edilen bilgileri, istenilen periyotlarda göndermek.

4. Bakanlık Merkez Teşkilatının yatırım gerçekleşmelerini ve yıllık programlarda yer alan tedbirleri 3’er aylık dönemler itibarı ile ve yılsonu dönem raporu olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmek.

5. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen Kalkınma Planı çalışmalarına katılmak.

6. GAP, DAP, DOKAP gibi Bölgesel Kalkınma Planlarında Bakanlık sorumluluğundaki eylemlerin ilerlemesini takip etmek, gerektiğinde toplantılara katılmak ve gerekli çalışmaları yürütmek. 

7. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gibi yatırım ile ilgili olarak diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve Bakanlık nezdinde koordine etmek. 

8. Bakanlık yatırım izleme ve koordinasyon toplantılarını düzenlemek, ilgili çalışmaları yürütmek, sonuç raporu hazırlayarak üst yönetime sunmak.

9. Bakanlığın yatırım faaliyetleri ile ilgili sunum hazırlamak.

10. İl yatırım bilgilerini belirli periyotlarda hazırlamak ve üst yönetime sunmak.

11. Açılış ve temel atmaya hazır hale getirilen projeleri takip ederek, belirli periyotlarda üst yönetime sunmak.

12. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.