Logo

Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad

Unvan

Telefon

E-Posta

Recep YÜKSEL

Daire Başkanı

0 (312) 203 13 40

recep.yuksel@uab.gov.tr

Şakir ÖZDEMİR

Şube Müdürü

0 (312) 203 13 45

sakir.ozdemir@uab.gov.tr

Selcan TURAN

Şube Müdürü

0 (312) 203 20 93

selcan.turan@uab.gov.tr

Derya BİNGÖL

Şube Müdürü

0 (312) 203 20 95

derya.bingol@uab.gov.tr

Dilek TUNCEL

Mühendis

0 (312) 203 20 94

dilek.tuncel@uab.gov.tr

Saide PEHLİVAN

Araştırmacı

0 (312) 203 13 62

saide.pehlivan@uab.gov.tr

Orhan DOĞAN

Araştırmacı

0 (312) 203 13 69

orhan.dogan@udhb.gov.tr

Hamza KOYUNLU

Uzman Yardımcısı

0 (312) 203 31 56

hamza.koyunlu@uab.gov.tr

Oğuz BENLİ

Matematikçi

0 (312) 203 13 50

oguz.benli@uab.gov.tr

Arif ÇETİNKAYA

Uzman 

0 (312) 203 21 02

arif.cetinkaya@uab.gov.tr

Cahit Tanfer TEMİZKAN

Şef

0 (312) 203 10 16

tanfer.temizkan@uab.gov.tr

Hazım YILDIZ

Şef

0 (312) 203 20 92

hazim.yildiz@uab.gov.tr

Hacı Hasan BAHADIRLI

Şef

0 (312) 203 13 53

hhasan.bahadirli@uab.gov.tr

Nurcan GÜMÜŞ

VHKİ

0 (312) 203 13 66

nurcan.gumus@uab.gov.tr

Recep KEÇECİ

VHKİ

0 (312) 203 13 87

recep.kececi@uab.gov.tr

Murat ÇOPUR

VHKİ

0 (312) 203 21 00

murat.copur@uab.gov.tr

Nurhayat ÖRÜCÜOĞLU

Teknisyen

0 (312) 203 13 72

nurhayat.orucoglu@uab.gov.tr

Görevleri

1. Bakanlık Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını koordine etmek.

2. Bakanlık stratejik planının performans programı çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revizyon teklifini hazırlamak.

3. Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik plan çalışmalarına Bakanlığımız adına katkı sağlamak.

5. TBMM üyeleri tarafından verilen yazılı soru önergelerinin cevaplarını hazırlamak.

6. Bakanlık Bütçe görüşmelerinde sorulan sözlü soruların cevaplarını hazırlamak.

7. Kalkınma Planları ve Hükümet Programları uyarınca oluşturulan Eylem Planlarında Bakanlığımızın ilgili ve sorumlu olduğu eylemleri koordine etmek.

8. Kanun ve yönetmelik taslaklarına ilişkin Başkanlık görüşü bildirmek.

9. Çeşitli Bakanlıklar tarafından hazırlanan strateji belgelerinin Bakanlığımız birimlerindeki koordinasyonunu ve görüş oluşturulmasını sağlamak.

10. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Protokol çerçevesinde kurulan T.C. Teknik Heyet çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.

11. Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) güncelleme çalışmalarını ve Kayıtlı Elektronik Posta Adreslerini (KEP) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi sayfasına tanımlamak

12.  Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartlarına ilişkin çalışmaları koordine etmek.

13. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak

14. Bakan, Bakan Yardımcısı, Üst Yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.