Kurumsal İlişkiler ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad

Unvan

Telefon

E-Posta

Hayati ÇETİN

Daire Başkanı

0 (312) 203 21 08

hayati.cetin@uab.gov.tr

Emine AKGÖZ TEKE

Şube Müdürü

0 (312) 203 20 82

emine.ateke@uab.gov.tr

Necla BEDİRHANDEDE

V.H.K.İ

0 (312) 203 10 95

necla.bedirhandede@uab.gov.tr

Hazel YILMAZ

Uzman Yardımcısı

0 (312) 203 13 91

hazel.yilmaz@uab.gov.tr

Faruk SAĞLAM

Teknisyen

0 (312) 203 19 49

faruk.saglam@uab.gov.tr

İsmet ATASOY

V.H.K.İ

0 (312) 203 13 95

ismet.atasoy@uab.gov.tr

Görevleri

1. Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak ve bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve faaliyetlerin stratejik planlarına ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

2. Bakanlık kuruluşlarının ilgili mevzuat uyarınca onaylanması gereken hizmet ücret tarifelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

3. Bakanlık kuruluşlarının uyguladıkları ücret tarifeleriyle ilgili istatistikleri toplamak, incelemek ve hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sisteminin kurulmasına yönelik olarak Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışma yapmak.

4. Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği uyarınca ticari olarak işletilecek heliportların kullanılması, tesislerinden faydalanılması, verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri onaya sunmak.

5. Bakanlık ilgili kuruluşlarının faaliyetleri hakkında Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporlara ilişkin Bakanlık görüşlerini Sayıştay Başkanlığına göndermek, TBMM KİT Alt ve Üst Komisyonu toplantılarına Bakanlığı temsilen katılmak.

6. Bakanlık kuruşlarının yapmış olduğu ihalelerden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale yasaklaması gerektiren durumlarda yasaklama kararı için Makam Oluru almak.

7. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Kamu Yararı Kararının onaylanması için Bakanlık Oluru almak, acele kamulaştırma talepleri için Cumhurbaşkanı Kararı almak üzere teklif hazırlamak.

8. Bakanlık ilgili kuruluşlarının finansman toplantılarına Bakanlığımız adına katılmak.

9. Yürürlükten bulunan genelgeler kapsamında yer alan konular için kuruluşlarımızdan gelen izin taleplerini inceleyerek, Makam Oluru veya Cumhurbaşkanlığından izin alınması işlemlerini yapmak.

10. Organize sanayi bölgeleri, turizm bölgesi gibi yer tespiti çalışmalarında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gelen talepleri Bakanlık adına koordine etmek.

11. Cumhurbaşkanlığı, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı, Bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen istek ve talepleri hakkında 3071 sayılı Dilekçe Kanunu çerçevesinde işlem yapmak.

12. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

13. Bakan, üst yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.