Bütçe Performans Dairesi Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad Unvan Telefon E-Posta
Murat Derya MUTLU Daire Başkanı 0 (312) 203 13 70 mderya.mutlu@uab.gov.tr
Necmiye TANGÜÇ Şube Müdürü 0 (312) 203 20 78 necmiye.tanguc@uab.gov.tr
Sadi İLHAN Şube Müdürü 0 (312) 203 37 42 sadi.ilhan@uab.gov.tr
Hasan DOĞAN Araştırmacı 0 (312) 203 13 79 hasan.dogan@uab.gov.tr
Suat YIKMAZ Araştırmacı 0 (312) 203 13 73 suat.yikmaz@uab.gov.tr
Ali KILCI Araştırmacı 0 (312) 203 20 77 ali.kilci@uab.gov.tr
Erkan ÖZDEMİR Mali Hizmetler Uzmanı 0 (312) 203 13 84 erkan.ozdemir@uab.gov.tr
Hüseyin KÖYMEN Mali Hizmetler Uzmanı 0 (312) 203 19 16 huseyin.koymen@uab.gov.tr
Melih SAYIN Mali Hizmetler Uzmanı 0 (312) 203 13 57 melih.sayin@uab.gov.tr
Anıl ÇETİN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 0 (312) 203 16 92 anil.cetin@uab.gov.tr
Arzu ERCİL Ekonomist 0 (312) 203 13 49 arzu.ercil@uab.gov.tr
Cihan OFLAZ Şef 0 (312) 203 13 63 cihan.oflaz@uab.gov.tr
Zehra Demet KALE VHKİ 0 (312) 203 13 81 zdemet.yavuz@uab.gov.tr
Nevruz ÖNCEL BİNBİR VHKİ 0 (312) 203 13 51 nevruz.obinbir@uab.gov.tr
Görevleri

1. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mal istatistikleri hazırlamak.

4. 5369 ve 6475 sayılı Kanunlar gereğince Evrensel Hizmet ve Evrensel Posta gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsili işlemlerini yürütmek. Muhasebe kayıtlarının yaptırılmasını teminen Saymanlık Müdürlüğüne veri akışı sağlamak.

5. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mal iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

6. Kamu zararlarından doğan alacakların öncelikle tahakkukunu ve akabinde takip ve tahsilini sağlamak.

7. Strateji Geliştirme Başkanlığının mal ve hizmet alımlarına ilişkin gider tahakkuk işlemlerini yapmak.

8. Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

9. İdarenin performans programının ve sonuçlarının konsolide edilmesi ve raporlaması çalışmalarını yürütmek.

10. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.

11. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

12. İdarenin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

13. Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumuna ilişkin hazırlıkları yürütmek, Bakan sunuş konuşmalarını hazırlamak.

14. 4734 sayılı Kanuna göre Bakanlık nezdinde yapılan ihalelere ilgili olarak kurulan ihale komisyonuna mali üye katılımını sağlamak.

15. Bakanlık Kesin Hesap Raporunu hazırlamak.

16. Bakanlık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlanmak.

17. 4734 sayılı Kanuna 62 nci maddesinin 21/f- 22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların takibini yapmak. Konsolide etmek SGB Başkanına aylık rapor halinde sunmak.

18. Taşınır kayıt biriminin iş ve işlemlerini koordine etmek, taşınır kesin hesabını hazırlanmak.

19. Taşınmaz Mal Yönetmeliğine göre Bakanlığımızın kullanımında bulunan taşınmazların icmal cetvellerini hazırlamak.

20. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatının taşınır kayıtlarının takibini yapmak.

21. Kuruluşların talebi doğrultusunda ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurdaya ayrılması için Makam Onayı almak. Kurum / Kuruluşlara tebliğ etmek.

22. Başkanlığımızın taşınır kayıt kontrol yetkililiği görevini yürütmek.

23. Sayıştay Kanununun amir hükmü gereğince, Kamu idare hesaplarını aylık, yıllık ve dönem başı raporlama suretiyle Sayıştay Başkanlığına göndermek.

24. Başkanlığımız maaş-tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.

25. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

26. Bakan, üst yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.